Studia podyplomowe 
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną  

Praktyczne informacje

Studia podyplomowe Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną online  pozwalają na poznanie teoretycznych podstaw z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, diagnozy i terapii pedagogicznej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i ich praktycznego zastosowania w diagnozie pedagogicznej i oddziaływaniach terapeutycznych wobec dziecka z grup ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się oraz ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz specjalnych potrzeb edukacyjnych w pracy terapeutycznej w przedszkolu, szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej. Studia podyplomowe Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną przygotowują słuchaczy do pracy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (np. środowiskowe domy opieki), internatach i świetlicach szkolnych oraz na stanowisku pedagoga szkolnego. Studia podyplomowe pedagogika opiekuńczo-wychowawcza pozwolą słuchaczom realizować działania z zakresu pomocy i profilaktyki społecznej, dadzą umiejętność rozwiązywania problemów społecznych, wychowawczych i dydaktycznych. Kierunek ten promuje wrażliwość społeczną i zachowania prozdrowotne. Studia podyplomowe zdalne mają charakter kwalifikacyjny i nadają uprawnienia do pracy w charakterze pedagoga szkolnego, nauczyciela wychowawcy w internatach, nauczyciela wychowawcy w świetlicach szkolnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. (Dz.U.2017.poz.1575) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, a program studiów jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450). Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną jest zdanie egzaminu dyplomowego i zaliczenie praktyki w wymiarze 90 h (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).Studia podyplomowe Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną realizowane w wygodnej formie z wykorzystaniem e-learning

 • Świadectwo wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych
 • Stała liczba semestrów -  możliwość skrócenia studiów podyplomowych pedagogicznych o jeden semestr (warunek: ukończone studia pedagogiczne lub blok psychologiczno-pedagogiczny)
 • Niezmienne czesne i brak dodatkowych opłat
 • Prosta rekrutacja online
 • Atrakcyjne rabaty dla Kandydatów 
 • Zniżki dla naszych Absolwentów studiów podyplomowych (dodatkowe 20%)
 • Możliwość zapisu na studia podyplomowe uzupełniające dla Absolwentów kursów kwalifikacyjnych 
 • Dostęp do materiałów dydaktycznych w Strefie Studenta
 • Programy  studiów  podyplomowych pedagogicznych zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
 • Świadectwo zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 • więcej informacji udziela Instytut Studiów Podyplomowych w Gliwicach (szczegóły zakładka Kontakt)

Studia podyplomowe

Czas trwania studiów podyplomowych
Nabór październik 2023:
3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

Zagadnienia w ramach studiów podyplomowych Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną :
Podstawy psychologii klinicznej 
Pedagogika opiekuńcza 
Prawo rodzinne i opiekuńcze 
Teoretyczne podstawy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
Dzieci i młodzież w rodzinach dysfunkcyjnych 
Podstawy terapii pedagogicznej 
Zadania zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych 
Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
Diagnoza pedagogiczna 
Specyfika pracy pedagoga szkolnego 
Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży 
Praca z uczniem mającym trudności w nauce 
Projektowanie i ewaluacja działań wychowawczo-profilaktycznych 
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 
Profilaktyka ukierunkowana na grupy ryzyka 
Rozwijanie umiejętności interpersonalnych 
Podstawy pracy z rodziną 18. Praca z dzieckiem zdolnym 
Trening umiejętności wychowawczych 
Warsztat pracy z grupą 
Praktyka zawodowa – 90 godz.

Praktyka zawodowa zgodna z Rozporządzeniem MNiSW w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 25 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1450) 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest zgodne ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podstawa prawna: 
-USTAWA O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)), 
-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450)) 
-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm.)). 

Aktualne promocje marzec 2024

 • NAJNIŻSZE CZESNE ZA STUDIA PODYPLOMOWE ONLINE W REGIONIE 
 • -10% zniżki dla nowych Kandydatów 
 • -50 % zniżki na drugą specjalność studiów podyplomowych
 • -20% zniżki na trzecią i każdą kolejną specjalność studiów podyplomowych
 • -20% zniżki dla naszych Absolwentów
 • Rekrutacja online na studia podyplomowe październik 2023 trwa

Rekrutacja marzec 2024

Znajdź studia podyplomowe dla siebie! Rekrutacja online na studia podyplomowe marzec 2024 trwa. Wygodna forma studiów podyplomowych Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza .  Zostań pedagogiem opiekuńczo-wychowawczym w II lub III semestry.

             Zapisz się na studia

Zarezerwuj miejsce na studia podyplomowych

Kontakt
Instytut Studiów Podyplomowych 

ul. Toszecka 101/220 b 
44-100 Gliwice 

info@podyplomowe-gliwice.pl 

czynne poniedziałek-piątek 
od 8.00 do 16.00

Opłaty za studia podyplomowe 

Gwarantujemy stałą cenę i braku dodatkowych opłat za studia podyplomowe Czesne za studia podyplomowe Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną wynosi 3300 zł. Cena za semestr studiów podyplomowych Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną -1100 zł. 
Istnieje możliwość płatności w 8 ( studia II semestralne) lub 12 (studia III semestralne) bezodsetkowych ratach. 
NAJNIŻSZE CZESNE ZA STUDIA PODYPLOMOWE ONLINE W REGIONIE 

AKTUALNE PROMOCJE NA STUDIA PODYPLOMOWE ONLINE


Opłata rekrutacyjna za studia podyplomowe wynosi 85 zł 
Opłata rekrutacyjna nie jest zaliczana na poczet czesnego za studia podyplomowe. 
Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na konto: Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice 
28 1050 1504 1000 0092 4679 9564 ING BANK ŚLĄSKI (w tytule prosimy wpisać tylko KOD: 710958) 
Opłata rekrutacyjna nie jest zwracana w przypadku rezygnacji studenta ze studiów podyplomowych.
Rekrutacja online na studia podyplomowe październik 2023 trwa

Popularne specjalności studiów podyplomowych w naborze marzec 2024

Doradztwo zawodowe 

          więcej o studiach

Przygotowanie pedagogiczne 

          więcej o studiach

Chemia w szkole

          więcej o studiach

Biologia w szkole

          więcej o studiach

Dietetyka 

          więcej o studiach

Rolnictwo

          więcej o studiach
Tagi: pedagogika opiekuńczo-wychowacza z pomocą psychologiczną  studia podyplomowe online marzec 2024, pedagogika opiekuńczo-wychowacza z pomocą psychologiczną on-line, pedagogika opiekuńczo-wychowacza z pomocą psychologiczną studia podyplomowe bez wychodzenia z domu marzec 2024, pedagogika opiekuńczo-wychowacza z pomocą psychologiczną studia podyplomowe przez internet, podyplomowo pedagogika opiekuńczo-wychowacza z pomocą psychologiczną e-learning marzec 2024, co dają studia podyplomowe z pedagogiki opiekuńczo-wychowaczej z pomocą psychologiczną, ile trwają studia podyplomowe pedagogiki opiekuńczo-wychowaczej z pomocą psychologiczną, studia podyplomowe z pedagogiki opiekuńczo-wychowaczej z pomocą psychologiczną 2 semestry, elearning pedagogika opiekuńczo-wychowacza z pomocą psychologiczną, podyplomówka pedagogika opiekuńczo-wychowacza z pomocą psychologiczną studia podyplomowe 100%  online marzec 2024
KONTAKT
Oddział Gliwice
http://podyplomowe-gliwice.pl/

info@podyplomowe-gliwice.pl

ISP Pedagogium Gliwice
ul. Toszecka 101/220 b

TAGI: studia podyplomowe online marzec 2024, studia podyplomowe zdalne, studia podyplomowe e-learning, studia podyplomowe 100% online, studia podyplomowe zdalne, bez wychodzenia z domu, studia podyplomowe Wrocław Kraków Poznań Lublin Gdańsk Katowice Opole Warszawa Tychy Brzeg Chorzów Sosnowiec Małopolska Śłąśk Dolnośląskie Oplskie Wielkopolska Mazowieckie Pomorskie 
(c) 2024 Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium
Studia podyplomowe rekrutacja online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź Sosnowiec Tychy Bytom Brzeg Dabrowa Górnicza Lublin Wałbrzych