AKTUALNOŚCI 

PSYCHOTERAPIA 
4-LETNIE KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE 

Nasze innowacyjne, specjalistyczne studia kwalifikacyjne spełniają wymogi określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia, niezbędne do ubiegania się o pracę na stanowisku psychoterapeuty (zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie zdrowia psychicznego art. 5 ustawy z dn. 19 sierpnia 1994r., która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2024r.) oraz Ustawy o niektórych zawodach medycznych z dnia 17 sierpnia 2023r. (Dz.U. 2023 poz.1972) Art. 87 obowiązujący od 01 stycznia 2024r. w którym została doprecyzowana definicja psychoterapii oraz wymagań wobec psychoterapeuty. Na studia aplikować może osoba z tytułem zawodowym lekarza lub magistra – bez wskazania wymaganego kierunku studiów.

więcej informacji 

Psychologia dla nauczycieli - zostań psychologiem w 2 lata 

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych od nowego roku akademickiego 2023/2024 rozpoczyna rekrutację na pięcioletnie studia magisterskie na kierunku PSYCHOLOGIA w specjalnościach do wyboru: Psychologia kliniczna z psychoterapią 
Psychologia wspomagania rozwoju człowieka 
Psychologia społeczna 
Psychologia dzieci i młodzieży 

Kandydaci mogą składać dokumenty (kwestionariusz, świadectwo ukończenia szkoły średniej i maturalne, podpisany akt ślubowania WSNP oraz podpisują wygenerowane kwestionariusz i umowę). 

                                                                                                                                                                        Uwaga! Oferta specjalna 
Nauczyciele oraz absolwenci studiów z tytułem magistra lub licencjata w szczególności po kierunkach: pedagogika, socjologia, resocjalizacja i pokrewne oraz nauk o zdrowiu – mogą rozpocząć studia pięcioletnie w ramach Indywidualnej Organizacji Studiów oraz przeniesienia części osiągnieć z poprzednich studiów( na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem lub kartą przedmiotów/indeksem), dzięki zaliczeniu efektów uczenia się w czasie krótszym niż pięcioletnim (od 7 semestru). 


Wysokość czesnego za semestr wynosi 2 500 zł. Studenci, którzy podpiszą umowę do 30 października 2023r. mogą skorzystać z dofinasowania w postaci bonu edukacyjnego w kwocie 100 zł (jednorazowo).


Podstawa prawna:
Zgodnie z treścią art. 42d ust. 1 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) – dalej KN, w zw. z art. 29 ustawy z 12.05.2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1116) – dalej u.z.u.s.o., od dnia 1.09.2022 r. m.in. na szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach oraz branżowych szkołach I stopnia, niebędących szkołami specjalnymi ciąży obowiązek zatrudniania nauczycieli specjalistów tj.: nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych. 
W roku szkolnym 2022/2023 wymiar zatrudnienia tych specjalistów w przypadku szkoły, do której uczęszcza 196 uczniów nie może być mniejszy niż 1,5 etatu. Przesądza o tym treść art. 29 pkt 1 u.z.u.s.o. Przy czym w wymiarze tym co najmniej 0,375 etatu winno przypadać na pedagoga specjalnego, co najmniej w takim samym wymiarze etatu winien być zatrudniony w szkole psycholog. Przesądza o tym rozwiązanie zawarte w art. 42d ust. 11 KN. 

Art. 42d. [Etaty nauczycieli specjalistów] 
1. W przedszkolu niebędącym przedszkolem specjalnym, w szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, technikum i branżowej szkole I stopnia, niebędących szkołami specjalnymi, w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego oraz w zespole, w skład którego wchodzi to przedszkole lub ta szkoła, zatrudnia się nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych. 
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do szkół dla dorosłych oraz szkół i zespołów szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe. 
3. Łączna liczba etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w przedszkolu, szkole lub zespole, o których mowa w ust. 1, nie może być niższa niż: 
1) 2 etaty, które powiększa się o 0,2 etatu na każdych kolejnych 100 dzieci lub uczniów - jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 100; 
2) 1,5 etatu - jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 50 i nie przekracza 100; 
3) 1 etat - jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 40 i nie przekracza 50; 
4) 0,8 etatu - jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 30 i nie przekracza 40; 
5) 0,6 etatu - jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 20 i nie przekracza 30; 
6) 0,4 etatu - jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 10 i nie przekracza 20; 
7) 0,25 etatu - jeżeli liczba dzieci lub uczniów wynosi od 1 do 10. 

Dyplom ukończenia studiów podyplomowych Czerwiec 2023 

Uprzejmie informujemy, że można odbierać Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych (Egzamin dyplomowy CZERWIEC 2023). Świadectwa prosimy odbierać do 30 LISTOPADA 2023 r. Dyplomy wydawane jest na podstawie Potwierdzenia odbioru i za okazaniem dowodu osobistego (wzór dokumentu do pobrania poniżej). Istnieje możliwość odbioru świadectwa przez osobę upoważnioną (wzór dokumentu do pobrania poniżej). 
 PROSIMY WSZYSTKIE OSOBY O KONTAKT TELEFONICZNY W SPRAWIE WERYFIKACJI ŚWIADECTWA

Potwierdzenie odbioru świadectwa

(potwierdzenieodbiorudokumentow.pdf)

Upoważnienie do odbioru świadectwa

(upowanieniedoodbioruwiadectwa_1625574390.pdf)

Dyplom ukończenia studiów podyplomowych LUTY MAJ  2023

Uprzejmie informujemy, że można odbierać  Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych (Egzamin dyplomowy LUTY 2023 oraz  MAJ 2023). Świadectwa prosimy odbierać do 30 WRZEŚNIA 2023 r. 
Dyplomy wydawane jest na podstawie Potwierdzenia odbioru i za okazaniem dowodu osobistego (wzór dokumentu do pobrania poniżej). Istnieje możliwość odbioru świadectwa przez osobę upoważnioną (wzór dokumentu do pobrania poniżej).

PROSIMY WSZYSTKIE OSOBY O KONTAKT TELEFONICZNY W SPRAWIE WERYFIKACJI ŚWIADECTWA

KONTAKT
Oddział Gliwice
http://podyplomowe-gliwice.pl/

info@podyplomowe-gliwice.pl

ISP Pedagogium Gliwice
ul. Toszecka 101/220 b

TAGI: studia podyplomowe online marzec 2024, studia podyplomowe zdalne, studia podyplomowe e-learning, studia podyplomowe 100% online, studia podyplomowe zdalne, bez wychodzenia z domu, studia podyplomowe Wrocław Kraków Poznań Lublin Gdańsk Katowice Opole Warszawa Tychy Brzeg Chorzów Sosnowiec Małopolska Śłąśk Dolnośląskie Oplskie Wielkopolska Mazowieckie Pomorskie 
(c) 2024 Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium
Studia podyplomowe rekrutacja online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź Sosnowiec Tychy Bytom Brzeg Dabrowa Górnicza Lublin Wałbrzych