STUDIA MAGISTERSKIE

STUDIA MAGISTERSKIE E-LEARNING

Kierunki studiów magisterskich w roku akademickim 2022/23
- Pedagogika (studia II stopnia, magisterskie uzupełniające - dwuletnie) - Szkoła Wyższa Krajowa 
- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite  studia magisterskie - piecioletnie) - Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych 
- Pedagogika specjalna (jednolite  studia magisterskie - pięcioletnie) - Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych 

Organizacja toku studiów - studia magisterskie 2022/23

Warsztaty 
Webinaria 
Platforma e-learningowa 
WebinarJam wykłady on - line 
E – konsultacje prowadzone przez narzędzie Microsol Teams/webinaria, w szczególności seminaria dyplomowe 

  • Materiały dydaktyczne na platformię e-learningowej 
  • Zaliczeń za pośrednictwem plamormy e- learningowej 
  • Egzaminy pisemne semestralne
Po rozpoczęciu roku akademickiego studenci otrzymują dostęp do PLATFORMY INTERNETOWEJ, gdzie otrzymują dostęp do MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH;
Studenci przystępują do EGZAMINÓW dwa razy w roku w sesji zimowej (koniec lutego) i letniej (początek lipca). Egzaminy odbywają się w WARSZAWIE

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ PEDAGOGIKĘ?

Niesłabnące zainteresowanie studiowaniem pedagogiki świadczy o możliwościach, jakie niesie ukończenie tego kierunku. Absolwenci pedagogiki mogą odnaleźć się w roli pedagoga, nauczyciela, doradcy zawodowego, trenera, terapeuty, a także w dziedzinach niepedagogicznych; studiowanie pedagogiki umożliwia nie tylko zdobycie odpowiednich uprawnień, ale również całego szeregu tzw. umiejętności miękkich, niezwykle cenionych przez obecnych pracodawców. Co ważne, z racji charakterystyki zawodu pedagoga, studenci uczą się również kreatywności, szybkiego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, co umożliwia im pracę nawet w biznesie, policji, służbie więziennej czy wojsku.

UŁATWIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  • dostosowanie platformy do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, głuchych i niedosłyszących; 
  • przygotowanie materiałów dla strefy studenta dedykowanych osobom niedowidzącym, niewidomym, niedosłyszącym i głuchym; 
  • otoczenie opieką tłumacza języka migowego oraz tłumacza języka braila i orientanta przestrzennego; 
  • pomoc w realizacji praktyk; 
  • współpraca z Polskim Związkiem Osób Niewidomych oraz z Polskim Związkiem Głuchych.

SPECJALNOŚCI STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH PIĘCIOLETNICH

Pedagogika specjalna od 7 semestru

W związku z wdrażaniem od 1 września 2022 r standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach, m.in. nauczycieli pedagogów specjalnych, dla absolwentów kierunków pedagogicznych istnieje możliwość kontynuowania studiów na kierunku: Pedagogika specjalna (studia jednolite pięcioletnie) od 7 semestru na podstawie indywidualnego toku kształcenia. Zapraszamy nauczycieli do zdobycia tytułu magistra pedagogiki specjalnej w dwa lata! Czesne tylko 2300 zł/semestr. Koszt za całe studia (4 semestry) wynosi 9200 zł.

KIERUNEK: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
W związku z dynamicznie zmieniającymi się uwarunkowaniami prawnymi dotyczącymi kształcenia na studiach jednolitych magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – na dzień tworzenia niniejszej Oferty nie wydano rozporządzenia wykonawczego regulującego tę materię – nie ma możliwości przedstawienia dostosowanych do nowych regulacji szczegółowych planów kształcenia na tym kierunku. Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie dostarczy szczegółowe plany kształcenia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna najszybciej jak to będzie możliwe, niezwłocznie po wydaniu przedmiotowego rozporządzenia wykonawczego/ Celem studiów jest uzyskanie uprawnień do pracy jako nauczyciel w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Studia pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu głównych problemów pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem: pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej; podstawowych koncepcji rozwoju człowieka, wychowania i kształcenia, uwzględniając wybrane obszary z zakresu biologii, filozofii, historii, socjologii, psychologii, antropologii, realizowanych na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej; projektowania i prowadzenia badań pedagogicznych oraz wybranych metod, technik i narzędzi badawczych; głównych środowisk wychowawczych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wraz z ich specyfiką i procesami w nich zachodzącymi; alternatywnych form edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej; funkcjonowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; współczesnych technologii informacyjnych; podstawowych teorii procesu wychowania i kształcenia; zróżnicowania możliwości dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym determinowanych różnymi czynnikami natury biologicznej, psychologicznej, pedagogicznej, społecznej i kulturowej. Absolwent studiów jednolitych magisterskich kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, podejmując pracę z dzieckiem i innymi podmiotami edukacyjnymi, będzie dysponował pogłębioną i rozszerzoną wiedzą o charakterze interdyscyplinarnym, ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną obejmującą rozszerzoną terminologię, teorie i metodologię pedagogiki oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, ułatwiającą rozumienie rozwoju pedagogiki oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej i praktyki edukacyjnej oraz złożoności i zmienności relacji między teorią i praktyką edukacyjną, a także umożliwiającą refleksję nad przemianami w pedagogice, alternatywnymi systemami pedagogicznymi, koncepcją uczenia się całożyciowego oraz edukacją dla zrównoważonego rozwoju; uporządkowaną wiedzą na temat zasad i norm etycznych, która umożliwi zrozumienie 41 szerokiego społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, pracy opiekuńczej oraz konstruowanie koncepcji własnego rozwoju zawodowego. W zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej absolwent będzie przygotowany do pracy wymagającej wiedzy dotyczącej prawidłowości rozwojowych i procesów edukacyjnych dziecka w wieku średniego i późnego dzieciństwa. Będzie znał istotę i sposoby stymulowania oraz diagnozowania rozwoju dziecka w tych latach, zasady, metody i formy organizacyjne pracy z dzieckiem w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, kryteria wyboru planów i programów edukacyjnych, podstawowe akty prawne regulujące pracę dydaktycznowychowawczą i opiekuńczą w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, posiądzie wiedzę o metodach i formach profesjonalnego, jak również osobistego doskonalenia się oraz autoewaluacji. Dzięki studiom absolwent posiądzie umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej; posługiwania się ujęciami teoretycznymi, badawczymi i pojęciami właściwymi dla pedagogiki, w tym pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej; będzie potrafił personalizować proces kształcenia i wychowania w zależności od zdiagnozowanych zróżnicowanych potrzeb i możliwości dzieci, profesjonalnie posługiwać się warsztatem diagnostycznym w pracy nauczyciela przedszkola i klas I – III szkoły podstawowej, a także właściwie reagować na problemy dziecka z rodzin dysfunkcyjnych i dziecka krzywdzonego; negocjacyjnie rozwiązywać problemy wychowawcze oraz wspierać dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i w szkole. Absolwenta studiów jednolitych magisterskich kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna cechować będzie rzetelne przygotowanie teoretyczne o charakterze interdyscyplinarnym. Posiadana uporządkowana wiedza umożliwi mu zrozumienie społeczno-kulturowego kontekstu edukacji, w tym szczególnie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. W zakresie studiowanego kierunku absolwent wykaże się pogłębioną wiedzą na temat teorii i koncepcji filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych, nauk o komunikacji i współczesnych koncepcji pedagogicznych, stanowiących teoretyczne podstawy działalności edukacyjnej z dziećmi w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Posiadać będzie poszerzoną wiedzę na temat krytycznego i refleksyjnego projektowania kariery zawodowej nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. Absolwent posiadać będzie umiejętności praktyczne pozwalające na rzetelną ocenę autorskich projektów wychowawczo-edukacyjnych oraz programowanie nowatorskich oddziaływań i strategii pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zdobędzie orientację w środowiskowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych i rozwojowych dziecka. Absolwent będzie wrażliwy na potrzeby dzieci w wieku 42 przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz gotowy do samodzielnego rozwiązywania problemów edukacyjnych.

I i II semestr – 2100 zł, kolejne semestry 2300 zł.
KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNA
SPECJALNOŚĆ: RESOCJALIZACJA Z SOCJOTERAPIĄ
Studia o profilu praktycznym na kierunku Pedagogika ze specjalnością Resocjalizacja z socjoterapią to niezwykle interesujący wybór, gwarantujący absolwentowi ciekawą ścieżkę kariery zawodowej, w tym w formacjach umundurowanych – policji, straży więziennej, straży pożarnej i strażach miejskich, zakładach poprawczych i wychowawczych, a pracownikom służb mundurowych i placówek społecznych, pedagogicznych i resocjalizacyjnych umożliwiający podniesienie kwalifikacji na kierunku studiów zgodnym z wykonywanym zawodem. Zajęcia dydaktyczne ukierunkowane na rozwiązywanie problemów praktycznych, badania społeczne, realizację programów i projektów profilaktycznych, kształtowanie kompetencji społecznych i osobowościowych, zdolności samoobrony, pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu prawa, nauk społecznych, humanistycznych i bezpieczeństwa prowadzą oprócz utytułowanych naukowców praktycy z: policji, zakładów karnych, prokuratury, sądów, ośrodków resocjalizacyjnych, itp. Studia na Resocjalizacji z socjoterapią przygotowują słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie lub zagrożoną społecznie. Celem studiów jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do pracy w placówkach resocjalizacyjnych np. w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, placówkach wsparcia dziennego, interwencyjnych, ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach kuratorskich, instytucjach i organizacjach działających na rzecz przeciwdziałania przestępczości i patologii społecznej, a także w instytucjach resortów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Studia na kierunku Resocjalizacja pozwolą studentom zdobyć wiedzę w zakresie diagnozy, metodyki i terapii resocjalizacyjnej. Pozwoli to na analizowanie uwarunkowań zjawisk związanych z różnymi formami niedostosowania społecznego bądź zagrożeniami niedostosowaniem społecznym i wykorzystania odpowiednich form wsparcia społecznego oraz działań 35 profilaktycznych i resocjalizacyjnych. Studia w zakresie Resocjalizacji z socjoterapią, zgodnie z nowymi założeniami Ministra Edukacji Narodowej dotyczącymi kwalifikacji do zajmowania stanowiska wychowawcy lub nauczyciela w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Studia w dziedzinie socjoterapii ukierunkowane są na rozwijanie wiedzy, a zwłaszcza praktycznych umiejętności wychowawczych i terapeutycznych za pomocą różnych form, metod i technik pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie. Studia te przygotowują absolwentów do diagnozowania niedostosowania społecznego i prowadzenia zajęć terapeutycznych (grupowych i indywidualnych) z dziećmi i młodzieżą z tzw. „grup ryzyka” (dzieci i młodzież wychowywana w rodzinach dysfunkcjonalnych, dzieci i młodzież z diagnozą zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania). Po studiach nauczyciel i wychowawca w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w warsztacie swojej pracy zawodowej będzie wykorzystywał metody wychowania resocjalizującego, metody pracy socjoterapeutycznej oraz elementy psychoterapii i terapii uzależnień. Absolwent studiów Resocjalizacja z socjoterapią otrzyma kwalifikacje do zajmowania stanowiska wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Każda specjalność Pedagogiki specjalnej:
I i II semestr – 2100 zł, kolejne semestry 2300 zł.
SPECJALNOŚĆ: SPECTRUM AUTYZMU
Studia na specjalności Spektrum autyzmu przygotowują słuchaczy do pracy terapeutycznej i edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą z autyzmem. Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie wczesnej interwencji diagnostyczno- terapeutycznej dla dzieci z autyzmem, umiejętność planowania pracy edukacyjnej, rewalidacyjnej i rehabilitacyjnej z dziećmi i młodzieżą ze spektrum ASD, w tym opracowywania Indywidualnych Programów Edukacyjno –Terapeutycznych dla osób ze spektrum ASD na wszystkich poziomach edukacyjnych. Studia adresowane są do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami autyzmu. Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć w przedszkolach oraz wszystkich typach szkół, a także w ośrodkach szkolno-wychowawczych jako nauczyciel wspomagający dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera ( spektrum autyzmu). Student zdobywa wieloaspektową i wieloprofilową wiedzę dotycząca problematyki osób z niepełnosprawnością, chorobą przewlekłą, niedostosowaniem społecznym. Program studiów odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy w Polsce i za granicą. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra: autorytety naukowe, specjaliści, doświadczeni praktycy. Praktyki zawodowe umożliwiają nabycie nowej wiedzy, umiejętności, kontaktów zawodowych oraz perspektywę zatrudnienia w partnerskich instytucjach, firmach i organizacjach. Student zdobywa ciekawy, satysfakcjonujący, kształtujący osobowość, regulowany przez prawo zawód.

I i II semestr – 2100 zł, kolejne semestry 2300 zł.
SPECJALNOŚĆ: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
Studia na specjalności Oligofrenopedagogika przygotowują studentów do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie we wszystkich typach szkół i placówkach oświatowych. Celem studiów jest wyposażenie studentów w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjnorewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poza nauczaniem absolwent będzie posiadał kwalifikacje rewalidacyjne uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo – rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak warsztaty pracy chronionej (aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością),domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu i inne ośrodki rewalidacyjne. Studenci zdobędą umiejętność podejmowania racjonalnych i skutecznych działań dydaktycznych, wychowawczych i rewalidacyjnych w stosunku do dzieci o szerokim spektrum niepełnosprawności intelektualnej. Uzyskają również wiedzę z zakresu diagnozowania, planowania i wdrażania indywidualnych planów pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie. Uzyskane kompetencje pozwolą słuchaczom na modelowanie zachowań wobec osób niepełnosprawnych przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną. Studia umożliwią uzyskanie kwalifikacji do pracy z dziećmi oraz młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie, przygotują do pracy w charakterze nauczyciela specjalnego, ucznia niepełnosprawnego w szkole integracyjnej lub specjalnej, nauczą, w jaki sposób pracować z uczniami z autyzmem oraz zespołem Aspergera. Doświadczona kadra wykładowców z wieloletnią praktyką pedagogiczną, nowoczesne metody dydaktyczne i program studiów nakierowany na pogłębienie umiejętności to najważniejsze zalety naszych studiów

I i II semestr – 2100 zł, kolejne semestry 2300 zł.
SPECJALNOŚĆ: SURDOPEDAGOGIKA
Studia na specjalności Surdopedagogika przeznaczone są dla studentów chcących uzyskać kwalifikacje i kompetencje zawodowe w zakresie pracy z dziećmi i osobami niesłyszącymi (głuchymi) i niedosłyszącymi ( słabosłyszącymi). Celem studiów z zakresu surdopedagogiki jest przygotowanie specjalistów skutecznej komunikacji językowej z osobami z uszkodzonym słuchem. Zakres kształcenia został opracowany tak, aby uczestnicy nabyli umiejętności sprawnego porozumiewania się z osobami niesłyszącymi i słabo słyszącymi, przy użyciu odpowiednio dobranych i dostępnych środków. Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie surdopedagogiki, rehabilitacji niesłyszących (głuchych) i niedosłyszących (słabosłyszących). Nauczyciel surdopedagog może pracować w szkolnictwie specjalnym: w przedszkolach, szkołach podstawowych,  szkołach ponadgimnazjalnych, ośrodkach szkolnowychowawczych dla słabosłyszących i niesłyszących; w szkolnictwie integracyjnym: w przedszkolach integracyjnych, przedszkolach z oddziałami integracyjnymi, szkołach integracyjnych, szkołach z oddziałami integracyjnymi; w szkolnictwie ogólnodostępnym (nurt inkluzyjny) oraz w nauczaniu indywidualnym; w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz poradniach specjalistycznych.

I i II semestr – 2100 zł, kolejne semestry 2300 zł.
SPECJALNOŚĆ: TYFLOPEDAGOGIKA
Studia na specjalności Tyflopedagogika przeznaczone są dla studentów chcących uzyskać wiedzę i kompetencje zawodowe w zakresie pracy z dziećmi i osobami niewidomymi lub niedowidzącymi. Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej, rewalidacyjnej z dziećmi z defektami wzroku na wszystkich etapach edukacyjnych w przedszkolu, szkole specjalnej, szkole ogólnodostępnej, integracyjnej, a także w internacie i świetlicy oraz w placówkach pomocy społecznej i służby zdrowia. Uczestnicy studiów poszerzą swoje kompetencje zawodowe o umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia z niepełnosprawnością wzrokową. W trakcie praktyk uczestnicy studiów zapoznają się z nowoczesną ofertą szkół dla dzieci z uszkodzeniem wzroku, w zakresie terapii i pomocy uczniowi w nauce i codziennym funkcjonowaniu. Nauczyciel tyflopedagog może pracować w szkolnictwie specjalnym: w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych dla uczniów słabowidzących, i niewidomych; w szkolnictwie integracyjnym, w przedszkolach integracyjnych, przedszkolach z oddziałami integracyjnymi, szkołach integracyjnych, szkołach z oddziałami integracyjnymi; w szkolnictwie ogólnodostępnym (nurt inkluzyjny) oraz w nauczaniu indywidualnym; w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz poradniach specjalistycznych.

I i II semestr – 2100 zł, kolejne semestry 2300 zł.

SPECJALNOŚCI STUDIÓW MAGISTERSKICH UZUPEŁNIAJĄCYCH DWULETNICH

SZKOŁA GŁÓWNA KRAJOWA 

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ


Specjalność Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną wyposaża studentów w wiedzę i umiejętności dotyczące opieki, wychowania, wsparcia i pomocy w środowisku rodzinnym oraz pozarodzinnym. Absolwent jest przygotowany do realizacji zadań w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży napotykającym trudności wobec wymagań edukacyjnych szkoły oraz rozpoznawania indywidualnych możliwości rozwojowych ucznia zarówno w sferze motywacji do uczenia się, jak i w zakresie posiadanych umiejętności szkolnych. Absolwent zapoznany jest również z podstawami terapii pedagogicznej i jej praktycznym zastosowaniem w profilaktyce. Program specjalności obejmuje szeroką wiedzę z zakresu pedagogiki ogólnej, psychologii, socjologii i prawa oraz z zakresu edukacji zdrowotnej, diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej i metodyki zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Studenci zdobywają także doświadczenie zawodowe podczas praktyk studenckich w placówkach oświatowych, opiekuńczych i poradniach. Absolwent może podjąć pracę we wszelkiego typu placówkach opiekuńczowychowawczych występujących w systemie opieki nad dzieckiem (np. środowiskowe domy opieki, internaty, świetlice szkolne, zespół zajęć pozalekcyjnych, stanowisko pedagoga szkolnego).

I i II semestr – 2100 zł, III i IV semestr – 2300 zł.
PSYCHOLOGIA PRACY I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Istotą tej specjalności jest umiejętne zastosowanie współczesnej psychologii w działaniach wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Umożliwia zapoznanie się z najnowszymi narzędziami badania predyspozycji pracowników, dysponowania kadrami, motywowania i wdrażania systemów oceny pracowniczej, a ponadto, dzięki interaktywnym treningom, pozwala na nabycie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej. Specjalność Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi daje możliwość poznania spójnej metody kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji – ludźmi. Człowiek w firmie jest źródłem jej rynkowej przewagi. Kapitał ludzki, czyli wiedza i kwalifikacje pracowników, stanowią najważniejszą wartość dla każdej firmy. Kadrowi, HR-owcy i menedżerowie muszą spodziewać się codziennie nowych wyzwań – program studiów przygotowuje do podjęcia tych wyzwań. Specjalność pozwala bardzo szeroko myśleć o pracy w każdej niemal firmie w dowolnej branży, w tym przypadku głównie w szeroko rozumianej Oświacie. Dzięki wiedzy na temat kompetencji interpersonalnych, komunikacyjnych i zarządczych absolwenci mogą spełniać się w pracy specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, trenera zewnętrznego czy menadżera działu personalnego. Specjalność Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi to także doskonały wybór dla osób, które chcą przygotować się do rozwoju ścieżki zawodowej w kierunku zarządzania organizacjami. Dzięki nabytej w trakcie studiów wiedzy można zastosować w praktyce narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi, takie jak rekrutacja i selekcja, systemy wynagrodzeń, motywacji i oceniania pracowników. Jeszcze inną ścieżką jest consulting – czyli praca w firmach, które doradzają innymi podmiotom gospodarczym w obszarach związanych z zasobami ludzkimi.

I i II semestr – 2100 zł, III i IV semestr – 2300 zł.
DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE
Studia powstały jako odpowiedź na dynamiczne zmiany na rynku pracy, rozwój firmy oraz nowych stanowisk pracy. Studenci uczą się pomocy w określeniu potencjału zawodowego innych. Uczą się efektywnie planować i doradzać w zakresie kariery zawodowej zarówno uczniom czy studentom, na początku drogi zawodowej, jak i osobom starszym, udzielając wsparcia m.in. przy wyborze pracy, kursów, studiów. Celem studiów jest przygotowanie do podjęcia pracy w zawodach: doradca zawodowy, specjalista w działach personalnych, doradca personalny, specjalista ds. rekrutacji, specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego, trener, trener wewnętrzny, konsultant firm doradczych z obszaru HR i doradztwa organizacyjnego. Absolwent posiada umiejętności praktyczne z zakresu wytyczania ścieżek kariery zawodowej w oparciu o predyspozycje osobowościowe oraz edukację zawodową, poruszania się po rynku pracy, znajomości tego rynku i zachodzących na nim procesów oraz kierunków zmian, technik aktywnego poszukiwania pracy, wykorzystywania różnorodnych źródeł informacji do projektowania procesu doradczego i coachingu kariery, wykorzystania narzędzi coachingowych w pracy nad zmianą zachowania klienta, kształtowania własnego rozwoju zawodowego i budowania osobistej marki.

I i II semestr – 2100 zł, III i IV semestr – 2300 zł.
PEDAGOGIGA KRYMINALOGICZNA-SĄDOWA
Specjalność kierowana jest do osób pragnących zdobyć przygotowanie do wykonywania działalności praktycznej w placówkach i instytucjach zajmujących się działaniami prewencyjnymi w zakresie kryminologii, a także daje podstawy do rozpoczęcia kariery kuratora sądowego. Absolwent studiów o specjalności Pedagogika kryminologiczno-sądowa wyróżnia się wiedzą w zakresie kryminologii, psychologii sądowej, socjologii kryminologicznej, profilaktyki zachowań przestępczych, fenomenologii przestępczości, metodyki pracy resocjalizacyjnej oraz pracy kuratora sądowego. Absolwent rozumie i potrafi wpłynąć na mechanizm psychologiczno-pedagogiczny dokonywania czynów przestępczych oraz powstawania patologii społecznych. Posiada wiedzę pozwalającą mu na interpretowanie zjawisk społecznych oraz sytuacji wychowawczych i patologicznych, co umożliwia mu podejmowanie działań o charakterze wychowawczym, profilaktycznym, interwencyjnym i resocjalizacyjnym. Nabywa zarówno interdyscyplinarną wiedzę jak i praktyczne umiejętności. Absolwent znajdzie zatrudnienie na stanowisku pedagoga/wychowawcy w instytucjach nadzorowanych przez resorty spraw wewnętrznych i sprawiedliwości, tj. policji, służby więziennej, straży granicznej, straży miejskiej, jak również w wojsku lub zakładach karnych, poprawczych i innych placówkach resocjalizacyjnych.

I i II semestr – 2100 zł, III i IV semestr – 2300 zł.
EDUKACJA OBRONNA I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Student tej specjalności zdobywa szeroką wiedzę z zakresu pedagogiki oraz współczesnych zagadnień obronności i bezpieczeństwa publicznego. Dysponuje również wiedzą z zakresu zarządzania kryzysowego i posiada umiejętność przewidywania i analizowania zagrożeń lokalnych i krajowych. Absolwent kierunku to specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa, obrony ludności i reagowania na wszelkiego rodzaju zagrożenia. Posiada wiedzę pedagogiczną i psychologiczną oraz potrafi wykorzystać ją do kształtowania postaw obronnych. Wykazuje się znajomością odpowiednich przepisów prawa i struktury organizacyjnej kraju w zakresie obrony cywilnej. Studia o specjalności Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne przygotowują do podjęcia zatrudnienia w rządowych i samorządowych jednostkach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, samorządowych zespołach reagowania kryzysowego, zakładach poprawczych i karnych, strukturach wojskowych, policyjnych, straży granicznej, straży ochrony kolei, urzędach celnych, straży pożarnej i innych jednostkach kompetentnych w sprawach obronności państwa.

I i II semestr – 2100 zł, III i IV semestr – 2300 zł.

REKRUTACJA NA STUDIA MAGISTERSKIE JEDNOLITE I UZUPEŁNIAJĄCE   E-LEARNING

WYMAGANE DOKUMENTY REKRUTACYJNE:
-kserokopia świadectwa dojrzałości (tylko studia magisterskie jednolite 5-letnie)
-kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia - w przypadku dyplomów wydanych po 01.01.2005 wraz z kserokopią suplementu do dyplomu; 
-1 fotografia o wymiarze 45x35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego) plus fotografia w formacie JPG na nośniku elektronicznym; 
-podanie o przyjęcie na studia  i ślubowanie
- opłata rekrutacyjna 85 zł 

Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na konto: 
Instytut Studiów Podyplomowych  
ul. Toszecka 101/220 b 44-100 Gliwice 
ING BANK ŚLĄSKI 28 1050 1504 1000 0092 4679 9564 
(w tytule prosimy wpisać imię i nazwisko oraz specjalność studiów magisterskich)UWAGI: Nie przyjmujemy dokumentów w formie scanów. Podanie na studia należy wypełnić długopisem w kolorze niebieskim.

Dokumenty można składać osobiście w  lub poczta tradycyjną do 30.09.2020 r. 
Miejsce złożenia dokumentów: Gliwice

Studia magisterskie jednolite 5-letnie - Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych
Dokumenty do pobrania 

Podanie na studia magisterskie jednolite 

(kwestionariusz-wsnp-2020.pdf)

Ślubowanie

(slubowanie_wsnp.pdf)

Tabela opłat

(tabela_opat_wsnp.pdf)

Studia magisterskie uzupełniające  2-letnie - Szkoła Główna Krajowa
Dokumenty do pobrania 

Podanie na studia magisterskie  uzupełniające 2020

(kwestionariusz-sgk-2020_1599136063.pdf)

Ślubowanie

(slubowanie-sgk_1599136078.pdf)

Tabela opłat za studia magisterskie 

(tabela-opat-sgk-2020-2021_1599736499.pdf)


OPŁATY ZA STUDIA MAGISTERSKIE 


STUDIA MAGISTERSKIE UZUPEŁNIAJĄCE DWULETNIE 
Pedagogika II stopnia – 1890zł za I i II semestr, 1990 zł za pozostałe II  semestry 

STUDIA MAGISTERSKIE JEDNOLITE PIĘCIOLETNIE 
  • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – 1890 zł za I i II semestr, 1990 za pozostałe semestry 
  • Pedagogika specjalna – 1890 zł za I i II semestr, 1990 za pozostałe semestry 

TERMINY PŁATNOŚCI ZA STUDIA  

Terminy wnoszenia opłat:
 • przy płatności jednorazowej do 15 października każdego roku akademickiego; 
• przy płatnościach semestralnych najpóźniej do 15 października (w semestrze zimowym) oraz do 15 lutego (w semestrze letnim); 
• przy płatnościach ratalnych najpóźniej do 30 września / 15 października / 15 listopada / 15 grudnia / 15 stycznia / 15 lutego / 15 marca / 15 kwietnia / 15 maja /15 czerwca.

OPŁATY DODATKOWE

Zarządzenie Rektora w sprawie opłat za studia

(zarzdzenierektorawsopatzastudia.pdf)

KONTAKT
Oddział Gliwice
http://podyplomowe-gliwice.pl/

info@podyplomowe-gliwice.pl

ISP Pedagogium Gliwice
ul. Toszecka 101/220 b

TAGI: studia podyplomowe online październik  2024, studia podyplomowe zdalne marzec 2024 , studia podyplomowe e-learning, studia podyplomowe 100% online, studia podyplomowe zdalne, bez wychodzenia z domu, studia podyplomowe Wrocław Kraków Poznań Lublin Gdańsk Katowice Opole Warszawa Tychy Brzeg Chorzów Sosnowiec Małopolska Śłąśk Dolnośląskie Oplskie Wielkopolska Mazowieckie Pomorskie 
(c) 2024 Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium
Studia podyplomowe rekrutacja online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź Sosnowiec Tychy Bytom Brzeg Dabrowa Górnicza Lublin Wałbrzych