STUDIA MAGISTRESKIE PSYCHOLOGIA 

STUDIA MAGISTERSKIE PSYCHOLOGIA 

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych od nowego roku akademickiego 2024/2025 rozpoczyna rekrutację na pięcioletnie studia magisterskie na kierunku PSYCHOLOGIA w specjalnościach do wyboru: 
Psychologia kliniczna z psychoterapią
Psychologia wspomagania rozwoju człowieka 
Psychologia społeczna
Psychologia dzieci i młodzieży

Kandydaci mogą składać dokumenty (kwestionariusz, świadectwo ukończenia szkoły średniej i maturalne, podpisany akt ślubowania WSNP oraz podpisują wygenerowane kwestionariusz i umowę). 

Uwaga! Oferta specjalna 
Nauczyciele oraz absolwenci studiów z tytułem magistra lub licencjata w szczególności po kierunkach: pedagogika, socjologia, resocjalizacja i pokrewne oraz nauk o zdrowiu – mogą rozpocząć studia pięcioletnie w ramach Indywidualnej Organizacji Studiów oraz przeniesienia części osiągnieć z poprzednich studiów( na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem lub kartą przedmiotów/indeksem), dzięki zaliczeniu efektów uczenia się w czasie krótszym niż pięcioletnim (od 5 semestru). 

Wysokość czesnego za semestr wynosi 2 800 zł. 


Opis 
Psychologia to nauka zajmująca się badaniem ludzkiego umysłu, zachowania i procesów poznawczych. Jest to interdyscyplinarna dziedzina, która łączy elementy nauk przyrodniczych i społecznych, w celu lepszego zrozumienia człowieka oraz jego reakcji na różne bodźce i sytuacje. Głównym celem psychologii jest odkrywanie i wyjaśnianie różnych aspektów ludzkiego zachowania, takich jak myślenie, emocje, motywacje, uczenie się, rozwój osobisty, funkcjonowanie społeczne oraz zdrowie psychiczne. Psychologia opiera się na naukowych metodach badawczych, co pozwala na uzyskanie rzetelnych i powtarzalnych wyników, co z kolei pozwala na wyciąganie wniosków i formułowanie teorii. Kierunek psychologia jest niezwykle wszechstronny i pozwala na wybór różnych specjalizacji, takich jak psychologia kliniczna, psychologia rozwojowa, psychologia społeczna, psychologia poznawcza, psychologia pracy i organizacji, psychologia edukacyjna czy psychologia zdrowia. Każda z tych specjalizacji koncentruje się na innym obszarze ludzkiego życia i zachowania. Studia na kierunku psychologia obejmują zarówno teorię, jak i praktykę. Studenci uczą się o różnych teoriach psychologicznych, historycznych kontekstach i metodach badawczych. Mają również możliwość zdobywania doświadczenia praktycznego, np. poprzez praktyki w placówkach terapeutycznych, badawczych lub instytucjach społecznych. Psychologia ma szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach życia, takich jak zdrowie, edukacja, biznes, sport, media, marketing i wiele innych. Psycholodzy mogą pracować jako terapeuci, doradcy, badacze, trenerzy, konsultanci, nauczyciele czy w ramach pracy socjalnej.

Rekrutacja październik 2024

Rekrutacja na studia magisterskie Psychologia trwa do 31 pażdziernika 2024 r. 

SPECJALNOŚCI STUDIÓW NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA

Psychologia dzieci i młodzieży
Psycholog dzieci i młodzieży to specjalista zajmujący się badaniem, diagnozowaniem i wspieraniem emocjonalnego, społecznego oraz psychologicznego rozwoju dzieci i nastolatków. Pomaga im radzić sobie z trudnościami, kształtować zdrowe nawyki emocjonalne oraz rozwijać umiejętności radzenia sobie w życiu codziennym. 

Opis specjalności
Specjalność Psychologia dzieci i młodzieży koncentruje się na zagadnieniach dotyczących biologicznych i psychospołecznych uwarunkowań rozwoju dzieci i młodzieży zarówno w kontekście prawidłowego rozwoju, jak i odstępstw od niego oraz planowania terapii zaburzeń rozwojowych. Celem tej specjalności jest budowanie profesjonalnej wiedzy oraz kształtowanie i wzmacnianie psychologicznych kompetencji związanych z rozwojem psychospołecznym dzieci i młodzieży, prawidłowości rozwoju kompetencji szkolnych oraz funkcjonowania dziecka w rodzinie. 
Specjalność Psychologia dzieci i młodzieży zgłębia zagadnienia zarówno z zakresu stymulowania rozwoju jak i w skutecznym radzeniu sobie z różnymi problemami pojawiającymi się w okresie dzieciństwa jak i dorastania. 

Adresaci specjalności
Specjalność skierowana jest do osób, którzy interesują się rozwojem psychologicznym dzieci i młodzieży oraz chcą udzielać profesjonalnej pomocy psychologicznej dedykowanej do dzieci, młodzieży oraz ich rodziców/ rodzin, którzy wymagają holistycznej pomocy psychologicznej. Specjalność psychologia dzieci i młodzieży skierowana jest także do asystentów, kuratorów rodzinnych, pracowników opieki społecznej, pracowników merytorycznych domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, ośrodków szkolno- wychowawczych. 

Program kształcenia
Program kształcenia specjalności Psychologia dzieci i młodzieży skoncentrowany jest zdobywaniu wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu psychologii rozwojowej dziecka, specyfiki zaburzeń 
w poszczególnych okresach rozwojowych, psychologii osobowości, metod wspierania rozwoju dziecka, diagnozy dzieci i młodzieży w sferze emocjonalnej, poznawczej, psychologii stresu, traumy i kryzysu. Aspekt praktyczny specjalności dotyczy kompetencji związanych z procesem diagnozy psychologicznej, umiejętnością dostosowania odpowiedniej formy terapii psychologicznej
do zaburzeń rozwojowych i trudności wychowawczych występujących u dzieci i młodzieży. 
Zajęcia w ramach tej specjalności prowadzą praktycy – psychologowie- diagności i terapeuci pracujący na co dzień z dziećmi i młodzieżą, także w zakresie diagnozy predyspozycji zawodowych młodzieży. Absolwent psychologii dzieci i młodzieży. Absolwent  Psychologii dzieci i młodzieży posiada wiedzę i  kompetencje z zakresu współczesnych problemów w rozwoju dzieci i młodzieży, w tym zaburzeń rozwoju kompetencji szkolnych, problematyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, działań profilaktycznych oraz terapeutycznych 
i wspierających. Absolwent psychologii dzieci i młodzieży może pracować jako psycholog szkolny. 
 

Perspektywy zatrudnienia na stanowisku psychologa, a w szczególności w jednostkach t.j.:
Szkoły i przedszkola jako psycholog szkolny ( warunek: przygotowanie pedagogiczne) 
Instytucje oświatowe i opiekuńczo - wychowawcze 
Placówki socjoterapeutyczne i resocjalizacyjne 
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 
Poradnie rodzinne 
Poradnie psychologiczne  
Poradnie specjalistyczne (młodzieżowe, rodzinne) Instytucje doradztwa zawodowego 
Instytucje udzielające pomocy i opieki w sytuacjach kryzysowych 
Placówki pomocowe i ośrodki związane z poradnictwem w zakresie edukacji i wychowania
 dzieci i młodzieży 
Organizacje pozarządowe realizujące programy psychoedukacyjne 
Fundacje i stowarzyszenia specjalizujące się rozwojem dzieci i młodzieży 
Prywatne gabinety świadczące usługi psychologiczne dzieciom i młodzieży


Koszt:  2800 zł/ za semestr
Psychologia wspomagania rozwoju człowieka
Psycholog wspierania rozwoju to specjalista, który pomaga ludziom osiągnąć pełen potencjał poprzez radzenie sobie z wyzwaniami życiowymi, rozwijanie umiejętności emocjonalnych 
i społecznych oraz budowanie zdrowych relacji w dążeniu do osobistego i emocjonalnego dobrostanu. 

Opis specjalności
Specjalność Psychologia wspomagania rozwoju człowieka koncentruje się na zagadnieniach dotyczących psychologii rozwoju człowieka, psychologii edukacji, psychologii wychowawczej, diagnozy i pomocy psychologicznej człowieka w całym cyklu życia. Celem tej specjalności jest budowanie profesjonalnej wiedzy oraz kształtowanie i wzmacnianie psychologicznych kompetencji związanych ze stymulacją rozwoju osób w normie, a także osób z trudnościami i zaburzeniami typowymi dla danego etapu rozwoju. Specjalność Psychologia wspomagania rozwoju człowieka zgłębia zagadnienia zarówno z zakresu obszarów wspomagania dzieci i młodzieży, wspomagania osób dorosłych w rozwoju osobistym i zawodowym, jak również w obszarze psychogerontologii. 

Adresaci specjalności
Specjalność skierowana jest do osób, którzy interesują się rozwojem psychologicznym człowieka i zamierzają pracować z ludźmi w celu wspomagania ich procesu rozwojowego na poszczególnym etapie życia. Adresatami powyższej specjalności są zarówno osoby rozpoczynające studia na kierunku psychologia, jak również absolwenci innych kierunków takich jak np. pedagogika czy kierunki medyczne. Program kształcenia. 

Program specjalności 
Skoncentrowany jest zdobywaniu wiedzy i umiejętności praktycznych 
z zakresu wspomagania rozwoju lub podnoszeniu jakości życia w wybranym obszarze funkcjonowania człowieka. Aspekt praktyczny specjalności Psychologia wspomagania rozwoju człowieka dotyczy kompetencji związanych ze stymulacją rozwoju osób w normie, jak również osób z trudnościami i zaburzeniami typowymi dla danego etapu rozwojowego w obszarach potrzeb emocjonalnych dzieci i młodzieży, trudności szkolnych, trudności adaptacyjnych, kształtowania tożsamości i poczucia własnej wartości. Zajęcia w ramach tej specjalności prowadzą praktycy- psychologowie pracujący w obszarze psychologii rozwoju człowieka w cyklu życia, psychologii zdrowia, wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży, w tym wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, rozwoju psychoseksualnego i edukacji seksualnej, psychologii jakości życia, a także psychologii starzenia się i starości, psychogerontologii. Absolwent psychologii wspomagania rozwoju człowieka. Absolwent  Psychologii wspomagania rozwoju człowieka  posiada wiedzę i  kompetencje pozwalające na dalsze kształcenie w zawodzie psychoterapeuty. W trakcie studiów zdobywa specjalistyczne umiejętności pozostawania w kontakcie terapeutycznym z klientem (dzieckiem, rodzicem, osobą dorosłą). Absolwent psychologii wspomagania rozwoju człowieka może pracować jako psycholog zarówno z dziećmi i młodzieżą, jak również z osobami dorosłymi. 

Perspektywy zatrudnienia na stanowisku psychologa, a w szczególności w jednostkach t.j.: 
Szkoły, przedszkola, placówki oświatowe (warunek: posiadanie przygotowania pedagogicznego) 
Ośrodki opiekuńczo - wychowawcze 
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne  
Poradnie rodzinne 
Poradnie psychologiczne 
Poradnie specjalistyczne (młodzieżowe, rodzinne) 
Instytucje doradztwa zawodowego 
Instytucje pomocy społecznej 
Instytucje udzielające pomocy i opieki w sytuacjach kryzysowych 
Placówki pomocowe i ośrodki związane z poradnictwem w zakresie edukacji i wychowania
 dzieci i młodzieży 
Organizacje pozarządowe realizujące programy psychoedukacyjne 
Instytucje i organizacje wspierające osoby starsze 
Uniwersytety trzeciego wieku 
Fundacje i stowarzyszenia specjalizujące się wspomaganiem rozwoju człowieka na 
 poszczególnych etapach życia 
Prywatne gabinety udzielające poradnictwa psychologicznego


Koszt: 2800 zł/ za semestr
Psychologia społeczna
Psycholog społeczny to osoba specjalizująca się w badaniu relacji międzyludzkich, 
wpływu społecznego na zachowanie oraz procesów społecznych, mających na celu zrozumienie 
w jaki sposób społeczeństwo kształtuje myśli, uczucia i działania człowieka. 

Opis specjalności
Specjalność Psychologia społeczna pozwala na zdobycie umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie zachowań jednostek, a także grup społecznych, które dają możliwość zrozumienia powiązań i procesów zachodzących między nimi. Zdobyta wiedza pozwala na umiejętne kształtowanie relacji międzyludzkich, radzenie sobie ze stresem, czy też prowadzenie mediacji. Psychologia społeczna bada wpływ innych ludzi na myślenie, uczucia i zachowanie danej jednostki, mechanizmy oddziaływań społecznych oraz procesów poznania i postrzegania społecznego. 

Adresaci specjalności
Specjalność skierowana jest do osób, którzy interesują się zagadnieniami z zakresu psychologii perswazji i wpływu społecznego, psychologii środowiskowej, konfliktów społecznych oraz wybranych aspektów społecznych pracy człowieka (zarządzaniem zasobami ludzkimi, zarządzaniem kryzysowym czy podejmowaniem decyzji). 
Specjalność psychologia społeczna obejmuje także zachowania konsumenckie, działania reklamowe, marketing itp. 

Program kształcenia
Program kształcenia specjalności Psychologia społeczna skoncentrowany jest zdobywaniu wiedzy 
i umiejętności praktycznych z zakresu psychologii podejmowania decyzji, psychologia wywierania wpływu, psychologia konfliktu, agresji i przemocy, aspektów konsultacji psychologicznych 
w obszarach społecznych i mediacji, zarządzania zasobami ludzkimi itp. Zajęcia w ramach tej specjalności prowadzą praktycy, specjaliści z zakresu psychologii społecznej w takich dziedzinach jak zachowania psychospołeczne, motywowanie ludzi i podejmowanie interwencji psychospołecznych, funkcjonowania organizacji w kontekście aspektów społecznych. Absolwent Psychologii społecznej. Absolwenci nabywają kompetencje psychologiczne niezbędne w dziedzinach zawodowych związanych z życiem społecznym (zwalczanie stresu i utrzymywanie dobrostanu psychicznego) i społecznych (trening interpersonalnych, asertywność i autopromocja), kierowanie zasobami ludzkimi, zarządzanie konfliktami interpersonalnymi)

Perspektywy zatrudnienia na stanowisku psychologa, a w szczególności w jednostkach t.j.: 
Szkoły, przedszkola, placówki oświatowe (warunek: posiadanie przygotowania pedagogicznego) 
Instytucje publiczne, państwowe i samorządowe 
Instytucje specjalizujące się w rozwiązywaniu konfliktów i sytuacji kryzysowych 
Ośrodki badawcze, analityczne i eksperckie 
Ośrodki zajmujące się pomocą rodzinie, opieką społeczną, imigrantami 
Służby (Policja, ABW i inne) 
Zakłady karne i poprawcze 
Firmy, korporacje i organizacje międzynarodowe (dział: marketingu i reklamy ) 
Psycholog- specjalista do spraw rekrutacji i zatrudnienia w sektorze HR 
Centra badań społecznych i marketingowych 
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 
Poradnie psychologiczne 
Poradnie specjalistyczne 
Organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia) realizujące programy społeczne 
Prywatne gabinety świadczące usługi psychologiczne dzieciom i młodzieży


Koszt: 2800 zł/ za semestr
Psychologia dzieci i młodzieży
Psycholog specjalizujący się w psychologii klinicznej z psychoterapią zajmuje się diagnozowaniem 
i terapią różnorodnych zaburzeń psychicznych oraz emocjonalnych, służących wspieraniu człowieka w uzyskaniu zdrowia psychicznego i lepszego funkcjonowania w życiu codziennym. 

Opis specjalności
Specjalność Psychologia kliniczna z psychoterapią koncentruje się na zagadnieniach dotyczących psychiki człowieka chorego oraz mechanizmów powstawania i  utrzymywania się zaburzeń psychicznych na wszystkich etapach życia człowieka. Celem tej specjalności jest budowanie profesjonalnej wiedzy oraz kształtowanie i wzmacnianie psychologicznych kompetencji niezbędnych do pracy z osobami z problemami klinicznymi obejmującymi dzieci, młodzież, dorosłych i ludzi starszych, borykającymi się z zaburzeniami psychicznymi, neurologicznymi, somatycznymi lub znajdującymi się w stanie kryzysu psychicznego. Specjalność Psychologia kliniczna z psychoterapią zgłębia zagadnienia z zakresu zdrowia psychicznego w ujęciu klinicznym, procesów i mechanizmów rządzących zjawiskami psychicznymi i zachowaniami człowieka oraz ich wpływ na interakcje 
z innymi ludźmi. 

Adresaci specjalności
Specjalność skierowana jest do osób, które w przyszłości chcą pomagać ludziom z trudnościami w funkcjonowaniu psychicznym i społecznym oraz udzielać profesjonalnego wsparcia psychologicznego w krytycznych sytuacjach życiowych. Kandydaci powinni wyróżniać się gotowością do rozwijania zdolności interpersonalnych, które pozwolą im na uważność w stosunku do klientów i pacjentów. Program kształcenia. 

Program specjalności 
Koncentruje się na kluczowych, z punktu widzenia udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej, obszaru psychopatologii, strategiach z obszaru psychoprofilaktyki, interwencji kryzysowej, w tym pracy z osobami uzależnionymi, psychoterapii, podstaw psychiatrii, neuropsychologii klinicznej, seksuologii klinicznej oraz rehabilitacji psychologicznej. 
Zajęcia w ramach tej specjalności prowadzą praktycy- psychologowie pracujący w obszarze psychologii klinicznej i zdrowia psychicznego, w tym psychoterapeuci, seksuolodzy, psychiatrzy, terapeuci uzależnień, specjaliści z obszaru przeciwdziałania przemocy oraz inni specjaliści pracujący w obszarze psychologii klinicznej i zdrowia psychicznego. Zajęcia ukierunkowane są na rozwój praktycznych umiejętności psychologicznych potrzebnych do pracy z pacjentem, klientem. Absolwent psychologii klinicznej z psychoterapią. Absolwent Psychologii klinicznej z psychoterapią  posiada wiedzę i  kompetencje pozwalające na dalsze kształcenie w zawodzie psychoterapeuty. W trakcie studiów zdobywa specjalistyczne umiejętności pozostawania w kontakcie terapeutycznym z klientem (dzieckiem, rodzicem, osobą dorosłą). Absolwent psychologii  klinicznej z psychoterapią może pracować z osobami z zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami rozwoju lub cierpiącymi na przewlekłe zaburzenia somatyczne. 

Perspektywy zatrudnienia na stanowisku psychologa, a w szczególności w jednostkach t.j.: 
Szkoły, przedszkola, placówki oświatowe (warunek: posiadanie przygotowania pedagogicznego) 
Centra zdrowia psychicznego  
Przychodnie, kliniki i szpitale psychiatryczne 
Przychodnie i kliniki medycyny somatycznej 
Ośrodki psychoterapii 
Ośrodki interwencji kryzysowej 
Ośrodki rehabilitacji Poradnie młodzieżowe, rodzinne, małżeńskie i partnerskie Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 
Poradnie specjalistyczne (młodzieżowe, rodzinne, małżeńskie) 
Placówki opiekuńcze, wychowawcze i resocjalizacyjne 
Sądownictwo i więziennictwo 
Instytucje pomocy i opieki społecznej 
Instytucje udzielające pomocy i opieki w krytycznych sytuacjach życiowych 
Stowarzyszenia i Fundacje specjalizujące się we wsparciu zdrowia psychicznego 
- realizujące programy pomocy psychologicznej, profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego 
Prywatne gabinety udzielające poradnictwa psychologicznego


Koszt: 2800 zł/ za semestr

WYMAGANE DOKUMENTY

  • kwestionariusz rekrutacyjny
  • kopia świadectwa dojrzałości
  • fotografia o wymiarze 45x35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydaniu dowodu osobistego) oraz taka sama fotografia w formacie elektronicznym JPG (zostaje wgrana do Pro Akademii) 
  • dodatkowo kandydaci starający się o przyjęcie na wyższy semestr:
  1. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem, w przypadku braku suplementu indeks lub kartę przebiegu studiów
  2. zaświadczenie o zatrudnieniu i stażu pracy 
  3. kopia świadectw ukończenia studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych i doskonalących
  4. wypełniony wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się

  • Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej:
Opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł prosimy wpłacać na konto: 


Opłata rekrutacyjna nie jest zwracana w przypadku rezygnacji studenta ze studiów magisterskich 

Polecane specjalności studiów podyplomowych dla studentów kierunku Psychologia 

PSYCHOTERAPIA

Jak zostać psychoterapeutą?
Psychoterapia to szczególny kierunek studiów podyplomowych z zakresu psychologii.  Psychoterapeuta może prowadzić terapię grupową lub indywidualną 

TERAPIA RODZIN 

Chcesz zostać terapeutą rodzinym? 
Terapia rodziny jest  formą terapii, z której korzystają rodziny potrzebujące wsparcia w momencie występowania róznorodnych  kryzysów 

LOGOPEDIA 

Czym się zajmuje logopeda ogólny?
Praca logopedy podlega na kształtowaniu prawidłowej mowy, jak również na rozpoznawaniu i terapii logopedycznej zaburzeń mowy
Tagi:
Psychologia studia magistrskie online, psychologia studia elerning, psychologia studia bez zjazdów, psychologia 100 % online, studia online psychologia bez zjazdów, studia psychologiczne wymagania, psychologia studia zaoczne, psychologia studia podyplomowe, ile trwają studia z psychologii, studia psychologia dla magistrów online,  studia psychologia online Warszawa, studia psychologia online Kraków, studia psychologia online Wrocław, studia psychologia online Poznań, studia psychologia online Gdańsk, psychologia studia licencjat online, cena za studia z psychologii, psychologoia po pedagogice

Kategoria

KONTAKT
Oddział Gliwice
http://podyplomowe-gliwice.pl/

info@podyplomowe-gliwice.pl

ISP Pedagogium Gliwice
ul. Toszecka 101/220 b

TAGI: studia podyplomowe online październik  2024, studia podyplomowe zdalne marzec 2024 , studia podyplomowe e-learning, studia podyplomowe 100% online, studia podyplomowe zdalne, bez wychodzenia z domu, studia podyplomowe Wrocław Kraków Poznań Lublin Gdańsk Katowice Opole Warszawa Tychy Brzeg Chorzów Sosnowiec Małopolska Śłąśk Dolnośląskie Oplskie Wielkopolska Mazowieckie Pomorskie 
(c) 2024 Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium
Studia podyplomowe rekrutacja online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź Sosnowiec Tychy Bytom Brzeg Dabrowa Górnicza Lublin Wałbrzych