Studia podyplomowe 
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)  

Praktyczne informacje

Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną  pozwalają na zdobycie kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieża niepełnosprawną inteletualnie we wszystkich typach szkół i placówkach oświatowych. . Podczas studiów Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) słuchacze zostaną przygotowani do nauczania i  terapii dzieci z dysfunkcjami intelektualnymi. Zgodnie z nowymi wymogami studia podyplomowe Oligofrenopedagogika kierowane są do osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej. Celem studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika jest wyposażenie słuchaczy w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach specjalnych, w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i placówkach edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poza nauczaniem absolwent Oligofrenopedagogiki będzie posiadał kwalifikacje rewalidacyjne uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo – rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak zakłady pracy chronionej (aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością placówki dziennego pobytu i inne ośrodki rewalidacyjne. Słuchacze studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika zdobędą umiejętność podejmowania racjonalnych i skutecznych działań dydaktycznych, wychowawczych i rewalidacyjnych w stosunku do dzieci o szerokim spektrum niepełnosprawności intelektualnej. Uzyskają również wiedzę z zakresu diagnozowania, planowania i wdrażania indywidualnych planów pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie. Uzyskane podczas studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika kompetencje pozwolą słuchaczom na modelowanie zachowań wobec osób niepełnosprawnych przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną. Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450). Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika jest zaliczenia praktyki zawodowej (I uprawnienia- 180 godzin; II uprawnienia 120 godzin) zakończone zdaniem egzaminu podyplomowego.Studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)  realizowane w wygodnej formie online (e-learning).
 • Świadectwo wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych
 • Stała liczba semestrów -  możliwość skrócenia studiów podyplomowych pedagogicznych o jeden semestr (warunek: ukończone studia pedagogiczne lub blok psychologiczno-pedagogiczny)
 • Niezmienne czesne i brak dodatkowych opłat
 • Prosta rekrutacja online
 • Atrakcyjne rabaty dla Kandydatów 
 • Zniżki dla naszych Absolwentów studiów podyplomowych (dodatkowe 20%)
 • Możliwość zapisu na studia podyplomowe uzupełniające dla Absolwentów kursów kwalifikacyjnych 
 • Dostęp do materiałów dydaktycznych w Strefie Studenta
 • Programy  studiów  podyplomowych pedagogicznych zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
 • Świadectwo zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 • więcej informacji udziela Instytut Studiów Podyplomowych pod numerem telefonu 517 772 245

Studia podyplomowe

Czas trwania studiów podyplomowych
Nabór marzec 2024:
- 3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

Zagadnienia w ramach studiów podyplomowych Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) :
I moduł: Dydaktyka specjalna 
II moduł: Diagnostyka w pedagogice specjalnej 
III moduł: Podstawy dydaktyki i emisji głosu 
IV moduł: Praktyki zawodowe: 60 godzin 

Przygotowanie merytoryczne: 
I moduł: Przygotowanie merytoryczne w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną 
II moduł: Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną 
III moduł: Praktyki zawodowe: 120 godzin. 
Program studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika obejmuje następujące przedmioty: Elementy psychologii i psychopatologii 
Kształcenie uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną. 
Kształcenie uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną 
Pedagogika specjalna 
Psychologiczne podstawy rewalidacji 
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 
Diagnostyka psychopedagogiczna 
Dydaktyka specjalna 
Zasady i metody pracy opiekuńczo-wychowawczej, rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej 
Edukacja włączająca 
Komunikacja alternatywna i wspomagająca
Praktyka zawodowa na studiach podyplomowych Oligofrenopedagogika: 
I uprawnienia - 180 h - 
II uprawnienia - 120 h 

Opis: 
I uprawnienia - 180 h praktyki dotyczy osób, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, ale nieposiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej 
II uprawnienia - 120 godzin dotyczy osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej np. oligofrenopedagogiki i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej np. autyzmu. 

Praktyka zawodowa zgodna z Rozporządzeniem MNiSW w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 25 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1450) 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest zgodne ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podstawa prawna: 
-USTAWA O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)), 
-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450)) 
-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm.)). 

Aktualne promocje marzec 2024

 • NAJNIŻSZE CZESNE ZA STUDIA PODYPLOMOWE ONLINE W REGIONIE 
 • -10% zniżki dla nowych Kandydatów 
 • -50 % zniżki na drugą specjalność studiów podyplomowych
 • -20% zniżki na trzecią i każdą kolejną specjalność studiów podyplomowych
 • -20% zniżki dla naszych Absolwentów
 • Rekrutacja online na studia podyplomowe Oligofrenopedagogika październik 2023rwa

Rekrutacja marzec 2024

Znajdź studia podyplomowe dla siebie! Rekrutacja na studia podyplomowe marzec 2024 trwa. Wygodna forma studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika. Zostań oligofrenopedagogiem w II lub III semestry.  Zapisy online na nabór marzec 2024. Zobacz inne nasze kierunki studiów podyplomowych e-learning.

             Zapisz się na studia

Zarezerwuj miejsce na studia podyplomowych

Kontakt
Instytut Studiów Podyplomowych 

ul. Toszecka 101/220 b 
44-100 Gliwice 

info@podyplomowe-gliwice.pl 
tel. 517 772 245 

czynne poniedziałek-piątek 
od 8.00 do 16.00

Opłaty za studia podyplomowe 

Gwarantujemy stałą cenę i braku dodatkowych opłat za studia podyplomowe Czesne za studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) wynosi 3600 zł. Cena za semestr studiów podyplomowych Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) -1200 zł. 
Istnieje możliwość płatności w 8 ( studia II semestralne) lub 12 (studia III semestralne) bezodsetkowych ratach. 

NAJNIŻSZE CZESNE ZA STUDIA PODYPLOMOWE ONLINE W REGIONIE 

AKTUALNE PROMOCJE NA STUDIA PODYPLOMOWE ONLINE


Opłata rekrutacyjna za studia podyplomowe wynosi 85 zł 
Opłata rekrutacyjna nie jest zaliczana na poczet czesnego za studia podyplomowe. 
Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na konto: Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice 
28 1050 1504 1000 0092 4679 9564 ING BANK ŚLĄSKI (w tytule prosimy wpisać tylko KOD: 710958) 
Opłata rekrutacyjna nie jest zwracana w przypadku rezygnacji studenta ze studiów podyplomowych.

Popularne specjalności studiów podyplomowych w naborze marzec 2024

Doradztwo zawodowe 

          więcej o studiach

Przygotowanie pedagogiczne 

          więcej o studiach

Chemia w szkole

          więcej o studiach

Biologia w szkole

          więcej o studiach

Dietetyka 

          więcej o studiach

Rolnictwo

          więcej o studiach
Tagi: Oligofrenopedagogika studia podyplomowe, oligofrenopedagogika on-line marzec 2024, Oligofrenopedagogika studia podyplomowe bez wychodzenia z domu, oligofrenopedagogika studia podyplomowe przez internet marzec 2024, podyplomowo oligofrenopedagogika e-learning nabór rekrutacja marzec 2024, co daja studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, ile trwaja studia podyplomowe oligofrenopedagogika, edukacja i terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika, studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki 2 semestry, elearningoligofrenopedagogika, terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, podyplomówka oligofrenopedagogika 100 % on-line marzec 2024


KONTAKT
Oddział Gliwice
http://podyplomowe-gliwice.pl/

info@podyplomowe-gliwice.pl

ISP Pedagogium Gliwice
ul. Toszecka 101/220 b

TAGI: studia podyplomowe online marzec 2024, studia podyplomowe zdalne, studia podyplomowe e-learning, studia podyplomowe 100% online, studia podyplomowe zdalne, bez wychodzenia z domu, studia podyplomowe Wrocław Kraków Poznań Lublin Gdańsk Katowice Opole Warszawa Tychy Brzeg Chorzów Sosnowiec Małopolska Śłąśk Dolnośląskie Oplskie Wielkopolska Mazowieckie Pomorskie 
(c) 2024 Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium
Studia podyplomowe rekrutacja online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź Sosnowiec Tychy Bytom Brzeg Dabrowa Górnicza Lublin Wałbrzych