Studia podyplomowe 
Wiedza o społeczeństwie 

Praktyczne informacje

Studia podyplomowe Wiedza o społeczeństwie (WOS)  online adresowane są do nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne, chcących uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotu Wiedza o społeczeństwie w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
Studia podyplomowe Wiedza o społeczeństwie (WOS) kierowane są ponadto pracowników wydziałów obywatelskich urzędów samorządowych, instytucji i organizacji pozarządowych. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Wiedzy o społeczeństwie będzie posiadać kwalifikacje i umiejętności kształcenia z przedmiotu Wiedza o społeczeństwiew szczególności: 1) przygotowanie do nowych zadań stojących obecnie przed nauczycielami Wiedzy o społeczeństwie wynikających z wyzwań, jakie stawia zreformowana szkoła; 2) nabycie umiejętności analizowania obecnej sytuacji politycznej oraz przemian społecznych z wykorzystaniem wiedzy przekazanej na studiach podyplomowych; 3) poznanie nowatorskich technik dydaktycznych pomocnych w nauczaniu przedmiotu Wiedza o społeczeństwie; 4) nabycie, zgodnie z podstawami programowymi kształcenia ogólnego, umiejętności do kształtowania wśród uczniów odpowiednich postaw oraz rozumienia i oceny ważnych wydarzeń życia społecznego, politycznego oraz gospodarczego w kraju i na świecie. 
Ponadto studia podypolomowe Wiedza o społeczeństwie  służą rozwijaniu u uczestników znajomości aktualnego prawa oświatowego w zakresie związanym z nauczaniem przedmiotu WOS. Dodatkowo celem studiów podyplomowych jest także rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz umiejętności posługiwania się komputerem i technologiami informacyjnymi. Słuchacz studiów podyplomowych Wiedza o społeczeństwie (WOS)  uzyskuje przygotowanie merytoryczne do nauczania wiedzy o społeczeństwie, zgodnie z obowiązującymi standardami w zakresie przedmiotowym, dydaktycznym i metodycznym. Po zakończeniu studiów podyplomowych Wiedza o społeczeństwie absolwent uzyskuje wszechstronną wiedzęo społeczeństwie, którą potrafi wykorzystać w działaniu praktycznym (dobór metod i form pracy, formułowanie celów, opracowanie narzędzi do oceny postępów ucznia, tworzenie programów, planów nauczania, scenariuszy, wdrażanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia). Absolwent zdobędzie także umiejętność krytycznego myślenia w odniesieniu do zjawisk przyrodniczych oraz rozwiązywania problemów przyrodniczych, prowadzenia obserwacji, doświadczeń, pomiarów. 
Studia podyplomowe Wiedza o społeczeństwie mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450).
Studia podyplomowe Wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli szkoł podstawowych i ponadpodstawowych realizowane w wygodnej formie z wykorzystaniem e-learning 
 • Świadectwo wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych
 • Stała liczba semestrów - możliwość skrócenia studiów podyplomowych pedagogicznych o jeden semestr (warunek: ukończone studia pedagogiczne lub blok psychologiczno-pedagogiczny)
 • Niezmienne czesne i brak dodatkowych opłat
 • Prosta rekrutacja online
 • Atrakcyjne rabaty dla Kandydatów 
 • Zniżki dla naszych Absolwentów studiów podyplomowych (dodatkowe 20%)
 • Możliwość zapisu na studia podyplomowe uzupełniające dla Absolwentów kursów kwalifikacyjnych 
 • Dostęp do materiałów online w Strefie Studenta
 • Programy  studiów  podyplomowych pedagogicznych zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
 • Świadectwo zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 • więcej informacji udziela Instytut Studiów Podyplomowych w Gliwicach
 • Rekrutacja online na studia podyplomowe październik 2023 trwa

O studiach podyplomowych

Czas trwania studiów podyplomowych
Nabór marzec 2024 : 
3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning). 

Zagadnienia w ramach studiów podyplomowych WOS:
Nauka o państwie i prawie 
Podstawy socjologii 
Historia państwa i prawa XIX i XX w. 
Systemy polityczne i partyjne 
Organizacje międzynarodowe 
Teoria gospodarki narodowej 
Media w społeczeństwie 
Prawa człowieka 
Integracja europejska 
Problemy współczesnego świata 
Społeczeństwo obywatelskie 
Samorząd i polityka lokalna 
Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie 
Technologia informacyjna 
Praktyka zawodowa – 90 godz.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wiedza o społeczeństwie wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest zgodne ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podstawa prawna: 
-USTAWA O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)), 
-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450)) 
-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm.)). 

Aktualne promocje 

 • -10% zniżki dla nowych Kandydatów
 • -50 % zniżki na drugą specjalność studiów podyplomowych
 • -20% zniżki na trzecią i każdą kolejną specjalność studiów podyplomowych
 • -20% zniżki dla naszych Absolwentów
 • Rekrutacja online na studia podyplomowe marzec 2024 trwa

Rekrutacja marzec 2024

Znajdź studia podyplomowe dla siebie! Rekrutacja na studia podyplomowe marzec 2024 trwa. Wygodna forma studiów podyplomowych Wiedza o społeczeństwie. Zostań nauczycielem Wiedzy o społeczeństwie (WOS) w II lub III semestry. 
Zapisy online na nabór marzec 2024

             Zapisz się na studia

Zarezerwuj miejsce na studia podyplomowych

Kontakt
Instytut Studiów Podyplomowych 

ul. Toszecka 101/220 b 
44-100 Gliwice 

info@podyplomowe-gliwice.pl 
tel. 517 772 245 

czynne poniedziałek-piątek 
od 8.00 do 16.00

Opłaty za studia podyplomowe 

Gwarantujemy stałą cenę i braku dodatkowych opłat za studia podyplomowe.  Czesne za studia podyplomowe Wiedza o społeczeństwie wynosi 3300 zł. Cena za semestr studiów podyplomowych - 1100 zł. 
Istnieje możliwość płatności w 8 ( studia II semestralne) lub 12 (studia III semestralne) bezodsetkowych ratach. 


Opłata rekrutacyjna za studia podyplomowe wynosi 85 zł 
Opłata rekrutacyjna nie jest zaliczana na poczet czesnego za studia podyplomowe. 
Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na konto: Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice 
28 1050 1504 1000 0092 4679 9564 ING BANK ŚLĄSKI (w tytule prosimy wpisać tylko KOD: 710958) 
Opłata rekrutacyjna nie jest zwracana w przypadku rezygnacji studenta ze studiów podyplomowych.
Rekrutacja online na studia podyplomowe marzec 2024 trwa

Popularne specjalności studiów podyplomowych w naborze marzec 2024

Doradztwo zawodowe 

          więcej o studiach

Przygotowanie pedagogiczne 

          więcej o studiach

Chemia w szkole

          więcej o studiach

Biologia w szkole

          więcej o studiach

Dietetyka 

          więcej o studiach

Rolnictwo

          więcej o studiach
Tagi: wiedza o społeczeństwie studia podyplomowe online marzec 2024, WOS studia podyplomowe e-learning marzec 2024 studia podyplomowe WOS przez internet bez wychodzenia z domu nabór rekrutacja marzec 2024, co dają studia podyplomowe z wiedzy o społeczeństwie, ile trwają studia podyplomowe z wiedzy o społeczeństwie on-line, Wos studia podyplomowe 2 semestry, nauczanie WOS w szkole podstawowej i ponadpodstawowej,  Wos studia podyplomowe Gliwice, Katowice Wrocław Kraków Poznań Łódź 
KONTAKT
Oddział Gliwice
http://podyplomowe-gliwice.pl/

info@podyplomowe-gliwice.pl

ISP Pedagogium Gliwice
ul. Toszecka 101/220 b

TAGI: studia podyplomowe online marzec 2024, studia podyplomowe zdalne, studia podyplomowe e-learning, studia podyplomowe 100% online, studia podyplomowe zdalne, bez wychodzenia z domu, studia podyplomowe Wrocław Kraków Poznań Lublin Gdańsk Katowice Opole Warszawa Tychy Brzeg Chorzów Sosnowiec Małopolska Śłąśk Dolnośląskie Oplskie Wielkopolska Mazowieckie Pomorskie 
(c) 2024 Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium
Studia podyplomowe rekrutacja online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź Sosnowiec Tychy Bytom Brzeg Dabrowa Górnicza Lublin Wałbrzych