Studia podyplomowe 
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka    

Praktyczne informacje

Studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) pomagają  zdobyć wiedzę i kompetencje do  objęcia holistycznym wsparciem i intensywną terapią dzieci z zaburzeniami w rozwoju emocjonalnym, poznawczym, ruchowym i społecznym. Celem kształcenia na studiach podyplomowych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest przygotowanie do profesjonalnego organizowania wczesnej i systematycznej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem. Program studiów podyplomowych obejmuje problematykę niezbędną do opracowania i realizacji indywidualnych programów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i działań wspomagających rodzin.  Studia podyplomowe Wczesne Wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) w formie niestacjonarnej z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).
 • Świadectwo wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych 
 • Stała liczba semestrów 
 • Niezmienne czesne i brak dodatkowych opłat
 • Wygodna forma studiów podyplomowych 
 • Prosta rekrutacja online
 • Atrakcyjne rabaty dla Kandydatów 
 • Zniżki dla naszych Absolwentów studiów podyplomowych (dodatkowe 20%)
 • Możliwość zapisu na studia podyplomowe uzupełniające dla Absolwentów kursów kwalifikacyjnych 
 • Dostęp do materiałów dydaktycznych w Strefie Studenta
 • Programy  studiów  podyplomowych pedagogicznych zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
 • Świadectwo zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 • więcej informacji udziela Instytut Studiów Podyplomowych pod numerem telefonu 517 772 245

O studiach podyplomowych

Studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) adresowane są do czynnych nauczycieli, absolwentów studiów wyższych oraz psychologów, logopedów i fizjoterapeutów. Studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  przygotowują słuchaczy do profesjonalnego organizowania wczesnej i systematycznej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem od momentu wykrycia niepełnosprawności dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego. Zgodnie z nowymi wymogami studia Podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) kierowane są do osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej. Celem studiów podyplomowych  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji terapeutycznej w przedszkolach integracyjnych, placówkach, fundacjach i stowarzyszeniach realizujących zadania w ramach WWRD oraz poradniach psychologiczno- pedagogicznych. Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450) Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest uzyskanie  zaliczenia z praktyki zawodowej (I uprawnienia- 180godzin; II uprawnienia 120 godzin) i  zdanie egzaminu podyplomowego. Program studiów Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw realizujących potrzeby i możliwości edukacyjne dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami, współpracę z ich środowiskiem wychowawczym oraz innymi specjalistami. Studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  odbywaja się w Instytucie Studiów Podyplomowych w Gliwicach.

Czas trwania studiów podyplomowych
Nabór  październik  2024 
3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

Program studiów podyplomowych
I moduł: 
Dydaktyka specjalna 
II moduł: 
Diagnostyka w pedagogice specjalnej w zakresie wczesnego wspomagania 
III moduł: Podstawy dydaktyki i emisji głosu 
IV moduł: 
Praktyki zawodowe:  

ZAKRES KSZTAŁCENIA: 
Psychologia i pedagogika dziecka 
Podstawy pedagogiki specjalnej 
Profilaktyka z elementami poradnictwa i wczesnej interwencji 
Wybrane zagadnienia z psychiatrii  
Stymulacja psychoruchowa i opieka nad dzieckiem 
Podstawy terapii psychoruchowej 
Podstawy rewalidacji dzieci niepełnosprawnych 
Reedukacja dzieci z trudnościami w nauce 
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 
Podstawy pediatrii 
Metodyka nauczania i wychowania dzieci z autyzmem 
Metodyka pracy z dzieckiem do 10 roku życia 
Metodyka nauczania i wychowania dzieci niepełnosprawnych umysłowo 
Elementy logopedii 
Diagnoza i terapia pedagogiczna 
Wsparcie rodziców dziecka we wczesnym etapie rozwoju 
Podstawy prawne kształcenia i rehabilitacji dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych
 

Praktyka zawodowa rok akademicki 
- I uprawnienia - 180 h 
- II uprawnienia - 120 h 
Opis: I uprawnienia - 180 h praktyki dotyczy osób, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, ale nieposiadajacych przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej 
II uprawnienia - 120 godzin dotyczy osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej np. oligofrenopedagogiki i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej np. autyzmu. Praktyka zawodowa zgodna z Rozporządzeniem MNiSW w sprawie standardu kształcenia przygotowujacego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 25 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1450)  

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest zgodne ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podstawa prawna: 
-USTAWA O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)), 
-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450)) -ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm.)). 

Aktualne promocje październik 2024

NAJNIŻSZE CZESNE ZA STUDIA PODYPLOMOWE ONLINE W REGIONIE 
 • -10% zniżki dla nowych Kandydatów 
 • -50 % zniżki na drugą specjalność studiów podyplomowych
 • -20% zniżki na trzecią i każdą kolejną specjalność studiów podyplomowych 
 • -20% zniżki dla naszych Absolwentów

Rekrutacja październik  2024

Znajdź studia podyplomowe dla siebie! Rekrutacja na studia podyplomowe październik  2024 trwa. Wygodna forma studiów podyplomowych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.  Zostań nauczycielem WWRD w  III semestry 
Zapisy online na nabór październik  2024

             Zapisz się na studia

Zarezerwuj miejsce na studia podyplomowych

Kontakt
Instytut Studiów Podyplomowych 

ul. Toszecka 101/220 b 
44-100 Gliwice 

info@podyplomowe-gliwice.pl tel. 517 772 245 

czynne poniedziałek-piątek 
od 8.00 do 16.00

Opłaty za studia podyplomowe 

Gwarantujemy stałą cenę i braku dodatkowych opłat za studia podyplomowe 
Czesne za studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) wynosi 3900 zł. 
Cena za semestr studiów podyplomowych - 1300 zł. 
Istnieje możliwość płatności w 8 ( studia II semestralne) lub 12 (studia III semestralne) bezodsetkowych ratach. 

NAJNIŻSZE CZESNE ZA STUDIA PODYPLOMOWE ONLINE W REGIONIE 

AKTUALNE PROMOCJE NA STUDIA PODYPLOMOWE ONLINE


Opłata rekrutacyjna za studia podyplomowe wynosi 85 zł 

Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na indywidualny nr konta (nr konta nadawany jest po złożeniu kompletu dokumentów i przesyłany droga mailową) 

Opłata rekrutacyjna nie jest zaliczana na poczet czesnego za studia podyplomowe. 
Opłata rekrutacyjna nie jest zwracana w przypadku rezygnacji studenta ze studiów podyplomowych. 

Rekrutacja online na studia podyplomowe październik 2024 trwa

Popularne specjalności studiów podyplomowych w naborze październik  2024

Doradztwo zawodowe 

          więcej o studiach

Przygotowanie pedagogiczne 

          więcej o studiach

Chemia w szkole

          więcej o studiach

Biologia w szkole

          więcej o studiach

Dietetyka 

          więcej o studiach

Rolnictwo

          więcej o studiach

Tagi: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) październik  2024, studia podyplomowe online październik  2024, WWRD on-line rekrutacja nabór październik  2024, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka WWRD on-line, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  studia podyplomowe bez wychodzenia z domu, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD)  studia podyplomowe przez internet WWRD, podyplomowo Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) e-learning, podyplomówka Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD), co dają studia podyplomowe z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka?, ile trwają studia podyplomowe Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, studia podyplomowe  autyzm oligofrenopedagogika surdopedagogika tyflopedagogika  2 semestry, elearning Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD), terapia dzieci z autyzmem, niepe≥łnosprawnością intelektualną, ruchową, niedosłuchem, afazją, chorobami przewlekłymi, opinia WWR, Ile godzin trwają zajecia z WWR, komu przysługuje WWR, na czym polega WWR, Logopedia, Neurologopedia, Fizjoterapia, NDT Bobath, Vojta, Integracja Sensoryczna, Terapia Ręki, Terapia pedagogiczna i oligofrenopedagogiczna, Terapia psychologiczna

Kategorie: studia podyplomowe pedagogiczne/ nauczycielskie/edukacyjne/studia podyplomowe online e-learning na odległość bez wychodzenia z domu zdalne
KONTAKT
Oddział Gliwice
http://podyplomowe-gliwice.pl/

info@podyplomowe-gliwice.pl

ISP Pedagogium Gliwice
ul. Toszecka 101/220 b

TAGI: studia podyplomowe online październik  2024, studia podyplomowe zdalne marzec 2024 , studia podyplomowe e-learning, studia podyplomowe 100% online, studia podyplomowe zdalne, bez wychodzenia z domu, studia podyplomowe Wrocław Kraków Poznań Lublin Gdańsk Katowice Opole Warszawa Tychy Brzeg Chorzów Sosnowiec Małopolska Śłąśk Dolnośląskie Oplskie Wielkopolska Mazowieckie Pomorskie 
(c) 2024 Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium
Studia podyplomowe rekrutacja online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź Sosnowiec Tychy Bytom Brzeg Dabrowa Górnicza Lublin Wałbrzych