KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGICZNE

BIOLOGIA W SZKOLE

BIURO REKRUTACJI W GLIWIACH 

Biuro Studiów Podyplomowych: 
info@podyplomowe-gliwice.pl 

O studiach podyplomowych Biologia w szkole 

Studia podyplomowe „Biologia w szkole”, kierowane są przede wszystkim do nauczycieli, którzy chcą uzyskać kwalifikacje zawodowe do nauczania biologii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Celem studiów Biologia w szkole jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu biologii. Szczególną uwagę zwraca się na zagadnienia dotyczące poznania różnorodności świata żywego oraz zrozumienia podstawowych procesów życiowych organizmów. Słuchacze poznają zasady funkcjonowania organizmu człowieka oraz jego wpływu na środowisko przyrodnicze. Przygotowanie merytoryczne podczas studiów podyplomowych, obejmuje kształcenie niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie biologii oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania tego przedmiotu. Po zakończeniu studiów absolwent uzyskuje wszechstronną wiedzę biologiczną, którą potrafi wykorzystać w działaniu praktycznym (dobór metod i form pracy, formułowanie celów, opracowanie narzędzi do oceny postępów ucznia, tworzenie programów, planów nauczania, scenariuszy, wdrażanie innowacji pedagogicznych, prowadzenie doświadczeń i badań biologicznych, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia). Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych „Biologia w szkole”, jest uzyskanie zaliczenia z praktyki oraz zdaniem egzaminu dyplomowego.

Czas trwania studiów podyplomowych

PAŹDZIERNIK 2019 : 
Studia w trybie zjazdowym: 3 semestry (w tym jeden semestr online) październik 2019 - czerwiec 2020  
Studia w trybie online: 3 semestry e-learning - październik 2019 - czerwiec 2020 

Program studiów podyplomowych 

1. Budowa chemiczna organizmów. 
2. Budowa i funkcjonowanie komórki. 
3. Metabolizm. 
4. Różnorodność organizmów. 
5. Organizm człowieka. 
6. Genetyka i biotechnologia. 
7. Ekologia. 
8. Różnorodność biologiczna Ziemi. 
9. Ewolucja. 
10. Metodyka nauczania biologii. 
11. Elementy prawa oświatowego. 
13. Praktyki – 90 godzin 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Biologia w szkole wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych

Opłaty za studia podyplomowe

Czesne za studia - 3600 zł (możliwość płatności w 8 ratach) 
PROMOCJA: Zyskaj 600 zł zniżki na studia podyplomowe 

Opłata rekrutacyjna  za studia podyplomowe - 100 zł (opłata dodatkowa) 

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto: 
Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

28 1050 1504 1000 0092 4679 9564
(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz specjalność studiów podyplomowych)

Zapisz się na studia podyplomowe


Formularz kontaktowy

Oferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2019, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/