STUDIA LICENCJACKIE 

STUDIA LICENCJACKIE  E-LEARNING

Kierunki studiów licencjackich w roku akademickim 2019/2020:
- Pedagogika (studia I stopnia)

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ PEDAGOGIKĘ?

Niesłabnące zainteresowanie studiowaniem pedagogiki świadczy o możliwościach, jakie niesie ukończenie tego kierunku. Absolwenci pedagogiki mogą odnaleźć się w roli pedagoga, nauczyciela, doradcy zawodowego, trenera, terapeuty, a także w dziedzinach niepedagogicznych; studiowanie pedagogiki umożliwia nie tylko zdobycie odpowiednich uprawnień, ale również całego szeregu tzw. umiejętności miękkich, niezwykle cenionych przez obecnych pracodawców. Co ważne, z racji charakterystyki zawodu pedagoga, studenci uczą się również kreatywności, szybkiego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, co umożliwia im pracę nawet w biznesie, policji, służbie więziennej czy wojsku.

ORGANIZACJA STUDIÓW LICENCJACKICH E-LEARNING

 • Po rozpoczęciu roku akademickiego studenci otrzymują dostęp do PLATFORMY INTERNETOWEJ, gdzie otrzymują dostęp do MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH; 
 • Biorą udział w WARSZTATACH (synchronicznie lub asynchronicznie); 
 • Studenci mogą otrzymać pomoc w czasie KONSULTACJI poprzez e-mail, czat, Skype i inne formy komunikacji; 
 • Będą także mieli możliwość odbycia konsultacji/warsztatów w sposób tradycyjny w filii/siedzibie partnera na terenie kraju – możliwość łączenia zajęć ze studiami podyplomowymi; 
 • Studenci mogą brać udział w zajęciach organizowanych w Warszawie, np. przed egzaminami. 
 • Zorganizujemy dodatkowo po jednym dedykowanym zjeździe weekendowym w semestrze dla zrekrutowanych przez partnerów studentów; S
 • Studenci przystępują do EGZAMINÓW dwa razy w roku w sesji zimowej (koniec lutego) i letniej (początek lipca).
 • Egzaminy  odbywają się w WARSZAWIE

UŁATWIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • dostosowanie platformy do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, głuchych i niedosłyszących; 
 • przygotowanie materiałów dla strefy studenta dedykowanych osobom niedowidzącym, niewidomym, niedosłyszącym i głuchym; 
 • otoczenie opieką tłumacza języka migowego oraz tłumacza języka braila i orientanta przestrzennego; 
 • pomoc w realizacji praktyk; 
 • współpraca z Polskim Związkiem Osób Niewidomych oraz z Polskim Związkiem Głuchych.

SPECJALNOŚCI STUDIÓW LICENCJACKICH

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ


Specjalność Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną wyposaża studentów w wiedzę i umiejętności dotyczące opieki, wychowania, wsparcia i pomocy w środowisku rodzinnym oraz pozarodzinnym. Absolwent jest przygotowany do realizacji zadań w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży napotykającym trudności wobec wymagań edukacyjnych szkoły oraz rozpoznawania indywidualnych możliwości rozwojowych ucznia zarówno w sferze motywacji do uczenia się, jak i w zakresie posiadanych umiejętności szkolnych. Absolwent zapoznany jest również z podstawami terapii pedagogicznej i jej praktycznym zastosowaniem w profilaktyce. Program specjalności obejmuje szeroką wiedzę z zakresu pedagogiki ogólnej, psychologii, socjologii i prawa oraz z zakresu edukacji zdrowotnej, diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej i metodyki zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Studenci zdobywają także doświadczenie zawodowe podczas praktyk studenckich w placówkach oświatowych, opiekuńczych i poradniach. Absolwent może podjąć pracę we wszelkiego typu placówkach opiekuńczowychowawczych występujących w systemie opieki nad dzieckiem (np. środowiskowe domy opieki, internaty, świetlice szkolne, zespół zajęć pozalekcyjnych, stanowisko pedagoga szkolnego).
PSYCHOLOGIA PRACY I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Istotą tej specjalności jest umiejętne zastosowanie współczesnej psychologii w działaniach wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Umożliwia zapoznanie się z najnowszymi narzędziami badania predyspozycji pracowników, dysponowania kadrami, motywowania i wdrażania systemów oceny pracowniczej, a ponadto, dzięki interaktywnym treningom, pozwala na nabycie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej. Specjalność Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi daje możliwość poznania spójnej metody kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji – ludźmi. Człowiek w firmie jest źródłem jej rynkowej przewagi. Kapitał ludzki, czyli wiedza i kwalifikacje pracowników, stanowią najważniejszą wartość dla każdej firmy. Kadrowi, HR-owcy i menedżerowie muszą spodziewać się codziennie nowych wyzwań – program studiów przygotowuje do podjęcia tych wyzwań. Specjalność pozwala bardzo szeroko myśleć o pracy w każdej niemal firmie w dowolnej branży, w tym przypadku głównie w szeroko rozumianej Oświacie. Dzięki wiedzy na temat kompetencji interpersonalnych, komunikacyjnych i zarządczych absolwenci mogą spełniać się w pracy specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, trenera zewnętrznego czy menadżera działu personalnego. Specjalność Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi to także doskonały wybór dla osób, które chcą przygotować się do rozwoju ścieżki zawodowej w kierunku zarządzania organizacjami. Dzięki nabytej w trakcie studiów wiedzy można zastosować w praktyce narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi, takie jak rekrutacja i selekcja, systemy wynagrodzeń, motywacji i oceniania pracowników. Jeszcze inną ścieżką jest consulting – czyli praca w firmach, które doradzają innymi podmiotom gospodarczym w obszarach związanych z zasobami ludzkimi.
DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE
Studia powstały jako odpowiedź na dynamiczne zmiany na rynku pracy, rozwój firmy oraz nowych stanowisk pracy. Studenci uczą się pomocy w określeniu potencjału zawodowego innych. Uczą się efektywnie planować i doradzać w zakresie kariery zawodowej zarówno uczniom czy studentom, na początku drogi zawodowej, jak i osobom starszym, udzielając wsparcia m.in. przy wyborze pracy, kursów, studiów. Celem studiów jest przygotowanie do podjęcia pracy w zawodach: doradca zawodowy, specjalista w działach personalnych, doradca personalny, specjalista ds. rekrutacji, specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego, trener, trener wewnętrzny, konsultant firm doradczych z obszaru HR i doradztwa organizacyjnego. Absolwent posiada umiejętności praktyczne z zakresu wytyczania ścieżek kariery zawodowej w oparciu o predyspozycje osobowościowe oraz edukację zawodową, poruszania się po rynku pracy, znajomości tego rynku i zachodzących na nim procesów oraz kierunków zmian, technik aktywnego poszukiwania pracy, wykorzystywania różnorodnych źródeł informacji do projektowania procesu doradczego i coachingu kariery, wykorzystania narzędzi coachingowych w pracy nad zmianą zachowania klienta, kształtowania własnego rozwoju zawodowego i budowania osobistej marki.
PEDAGOGIGA KRYMINALOGICZNA-SĄDOWA
Specjalność kierowana jest do osób pragnących zdobyć przygotowanie do wykonywania działalności praktycznej w placówkach i instytucjach zajmujących się działaniami prewencyjnymi w zakresie kryminologii, a także daje podstawy do rozpoczęcia kariery kuratora sądowego. Absolwent studiów o specjalności Pedagogika kryminologiczno-sądowa wyróżnia się wiedzą w zakresie kryminologii, psychologii sądowej, socjologii kryminologicznej, profilaktyki zachowań przestępczych, fenomenologii przestępczości, metodyki pracy resocjalizacyjnej oraz pracy kuratora sądowego. Absolwent rozumie i potrafi wpłynąć na mechanizm psychologiczno-pedagogiczny dokonywania czynów przestępczych oraz powstawania patologii społecznych. Posiada wiedzę pozwalającą mu na interpretowanie zjawisk społecznych oraz sytuacji wychowawczych i patologicznych, co umożliwia mu podejmowanie działań o charakterze wychowawczym, profilaktycznym, interwencyjnym i resocjalizacyjnym. Nabywa zarówno interdyscyplinarną wiedzę jak i praktyczne umiejętności. Absolwent znajdzie zatrudnienie na stanowisku pedagoga/wychowawcy w instytucjach nadzorowanych przez resorty spraw wewnętrznych i sprawiedliwości, tj. policji, służby więziennej, straży granicznej, straży miejskiej, jak również w wojsku lub zakładach karnych, poprawczych i innych placówkach resocjalizacyjnych.
EDUKACJA OBRONNA I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Student tej specjalności zdobywa szeroką wiedzę z zakresu pedagogiki oraz współczesnych zagadnień obronności i bezpieczeństwa publicznego. Dysponuje również wiedzą z zakresu zarządzania kryzysowego i posiada umiejętność przewidywania i analizowania zagrożeń lokalnych i krajowych. Absolwent kierunku to specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa, obrony ludności i reagowania na wszelkiego rodzaju zagrożenia. Posiada wiedzę pedagogiczną i psychologiczną oraz potrafi wykorzystać ją do kształtowania postaw obronnych. Wykazuje się znajomością odpowiednich przepisów prawa i struktury organizacyjnej kraju w zakresie obrony cywilnej. Studia o specjalności Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne przygotowują do podjęcia zatrudnienia w rządowych i samorządowych jednostkach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, samorządowych zespołach reagowania kryzysowego, zakładach poprawczych i karnych, strukturach wojskowych, policyjnych, straży granicznej, straży ochrony kolei, urzędach celnych, straży pożarnej i innych jednostkach kompetentnych w sprawach obronności państwa.

REKRUTACJA NA STUDIA LICENCJACKIE E-LEARNING

WYMAGANE DOKUMENTY REKRUTACYJNE:
- kserokopia świadectwa dojrzałości 
-1 fotografia o wymiarze 45x35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego) plus fotografia w formacie JPG na nośniku elektronicznym; 
-podanie o przyjęcie na studia, umowa i ślubowanie. 
- opłata rekrutacyjna 85 zł 

Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na konto: 
Instytut Studiów Podyplomowych  
ul. Toszecka 101/220 b 44-100 Gliwice 
ING BANK ŚLĄSKI 28 1050 1504 1000 0092 4679 9564 
(w tytule prosimy wpisać imię i nazwisko oraz specjalność studiów magisterskich)UWAGI: Nie przyjmujemy dokumentów w formie scanów. Podanie na studia należy wypełnić długopisem w kolorze niebieskim.

Dokumenty można składać osobiście w  lub poczta tradycyjną do 30.09.2019 r. 
Miejsce złożenia dokumentów: Gliwice

PODANIE NA STUDIA LICENCJACKIE 2019

(kwestionariuszwsnp2019.pdf)

UMOWA O KSZTAŁCENIE NA STUDIACH LICENCJACKICH 

(umowaoksztaceniewsnp.pdf)

ŚLUBOWANIE

(lubowaniewsnp.pdf)


OPŁATY ZA STUDIA LICENCJACKIE


STUDIA LICENCJACKIE
Pedagogika I stopnia – 1680 zł za I i II semestr, 1890 za pozostałe semestry

OPŁATY DODATKOWE

Opłaty dodatkowe

(opatydodatkowe.pdf)

Zarządzenie Rektora w sprawie opłat za studia

(zarzdzenierektorawsopatzastudia.pdf)

STYPENDIA DLA STUDNTÓW

STYPENDIUM REKTORA

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów:  
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen  (minimum 4,51*) i/lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym; 
 • o stypendium Rektora mogą się ubiegać studenci od II roku (studia licencjackie i 5-letnie jednolite)) oraz I i II roku (studia magisterskie);   

* Brana jest pod uwagę średnia ocen liczona wg zasad określonych w Regulaminie Studiów uczelni. 
* Stypendium może otrzymać 10 % najlepszych studentów studiujących na danym kierunku.

STYPENDIUM SOCJALNE

Stypendium socjalne: 
 • dla studentów, których dochód w gospodarstwie domowym w roku 2017 nie przekroczył 1051,70 zł miesięcznie na osobę; 
 • otrzymują studenci wszystkich lat studiów;

STYPENDIUM SPECJALNE Z TYTUŁU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Stypendium specjalne z tytułu niepełnosprawności: 
 • dla studentów, którzy posiadają orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności; 
 • otrzymują studenci wszystkich lat studiów;  

ZAPOMOGI

Zapomogi: 
 • dla studentów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej (np. śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, inne zdarzenia losowe); 
 • otrzymują studenci wszystkich lat studiów;

KONTAKT
Oddział Gliwice
http://podyplomowe-gliwice.pl/

info@podyplomowe-gliwice.pl

ISP Pedagogium Gliwice
ul. Toszecka 101/220 b

TAGI: studia podyplomowe online październik2023, studia podyplomowe zdalne, studia podyplomowe e-learning, studia podyplomowe 100% online, studia podyplomowe zdalne, bez wychodzenia z domu, studia podyplomowe Wrocław Kraków Poznań Lublin Gdańsk Katowice Opole Warszawa Tychy Brzeg Chorzów Sosnowiec Małopolska Śłąśk Dolnośląskie Oplskie Wielkopolska Mazowieckie Pomorskie 
(c) 2023 Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium
Studia podyplomowe rekrutacja online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź Sosnowiec Tychy Bytom Brzeg Dabrowa Górnicza Lublin Wałbrzych